Ročník VIII/1 | Strán: 110 | ISSN 1338-6743

Evidenčné číslo: EV 5817/19

 

OBSAH

ÚVOD

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

LÍVIA ADAMCOVÁ – PROSODIEBEDINGTE FEHLER ALS MÖGLICHE MISSVERSTÄNDNISSE IM KOMMUNIKATIONSPROZESS (PROSODIC ERRORS AS POSSIBLE MISSUNDERSTANDINGS IN  COMMUNICATION)

Abstrakt: Jednou zo základných zručností študentov cudzích jazykov je foneticko-fonologická zručnosť, ktorá zastrešuje okrem správnej výslovnosti aj prozodickú oblasť, teda intonáciu a prízvuk (slovný aj vetný). V procese komunikácie zohrávajú dôležitú úlohu väčšie celky ako hláska a narába sa s vetami, dialógmi, hovorenými textami rôzneho druhu. Vedecká stať skúma úroveň ovládania nemeckého jazyka študentov germanistiky na slovenských vysokých školách – predovšetkým ich fonologické zručnosti v oblasti prozódie a diskutuje výsledky teórie a praxe v tejto oblasti z kontrastívneho hľadiska.

Kľúčové slová: osvojovanie si cudzích jazykov, fonetika a fonológia, prozódia, komunikácia a hovorená reč.

str./pp. 9 17

Fulltext

JÁN KERESTY – K NIEKTORÝM ASPEKTOM ASIMILÁCIE PREVZATÝCH SLOV V SÚČASNEJ RUŠTINE (ON ASSIMILATION OF LOAN WORDS IN CONTEMPORARY RUSSIAN LANGUAGE)

Abstrakt: Článok sa zaoberá adaptačnými procesmi pri preberaní nových slov v súčasnej ruštine, ktoré prebiehajú na rôznych úrovniach. Prvá časť sa venuje pohľadu na grafickú, fonologickú a ortografickú asimiláciu, pričom porovnáva rôzne stupne adaptácie a poukazuje na rôzne varianty vznikajúce v asimilačnom procese. Druhá časť rozoberá morfologickú a sémantickú asimiláciu preberaných slov a poukazuje na posuny vznikajúce v procese týchto adaptácií v porovnaní s tvarom a významom slov v pôvodnom jazyku.

Kľúčové slová: anglicizmus, výpožička, preberanie slov, adaptácia, asimilácia ruský jazyk.

str./pp. 18 25

Fulltext

NINA MOCKOVÁ – VODA V ŠPANIELSKEJ A SLOVENSKEJ FRAZEOLÓGII: PROBLEMATIKA PREKLADU (THE PHENOMENON OF WATER IN SPANISH AND SLOVAK PHRASEOLOGY)

Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať a následne kontrastne porovnať frazeologické jednotky s prvkom vody v  španielskom a slovenskom jazyku. Príspevok skúma dané frazeologizmy predovšetkým z hľadiska ich štruktúry a významu s cieľom vyvodiť zistenia týkajúce sa ekvivalentnosti prekladu excerpovaných frazeologických jednotiek zo španielčiny do slovenčiny. Všíma si úrovne možnej prekladovej ekvivalentnosti medzi španielčinou a slovenčinou, následné typy zistených prekladových ekvivalentov a nadobudnuté zistenia a výsledky popisuje kvalitatívne i kvantitatívne.

Kľúčové slová: frazeológia, voda, preklad, ekvivalent, slovenčina, španielčina..

str./pp. 26 39

Fulltext

MARTINA ULIČNÁ – PARALELY A ASYMETRIA VÝSKYTU CHROMATIZMU BIELY VO VIACSLOVNÝCH POMENOVANIACH A FRAZEOLOGIZMOCH V RUSKOM A SLOVENSKOM JAZYKU (PARALLELS AND ASYMMETRY OF OCCURRENCE OF CHROMATISM WHITE IN IDIOMS IN RUSSIAN AND SLOVAK LANGUAGES)

Abstrakt: Chromatizmus biely pomenúva jeden z dvoch základných pólov farebnej škály, odtieň podobný farbe snehu a mlieka. Biela ako jedna zo základných farieb je v ruskom i v slovenskom jazyku súčasťou mnohých viacslovných pomenovaní i frazeologizmov. Predmetom štúdie je predstavenie paralelných alebo čiastočne paralelných pomenovaní v ruskom a v slovenskom jazyku obsahujúcich tento chromatizmus a hľadanie znakov, ktorými sa použitie chromatizmu biely v týchto jazykoch odlišuje..

Kľúčové slová: chromatizmus biely, viacslovné pomenovanie, frazeologizmus, prirovnanie, rusko-slovenské ekvivalenty, úplná a čiastočná ekvivalencia významu.

str./pp. 50  66

Fulltext

 


 

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

 

ZUZANA HRDLIČKOVÁ – NADOBÚDANIE VEDOMOSTÍ A DÔLEŽITEJ SLOVNEJ ZÁSOBY V OBLASTI MANAŽMENTU V KURZE OBCHODNEJ ANGLIČTINY (ACQUIRING THE KNOWLEDGE AND IMPORTANT VOCABULARY IN THE AREA OF MANAGEMENT IN A BUSINESS ENLGLISH COURSE)

Abstrakt: Založenie vlastnej obchodnej spoločnosti je veľkým snom mladšej generácie. Každý rok začínajú nové firmy, ale takisto mnoho malých firiem zlyhá. Najčastejším dôvodom neúspechu v podnikaní je nešikovnosť manažérov. Nemusíme hovoriť o tom, že vzdelanie a skúsenosti sú podstatné. Záujem vlastniť firmu rastie a absolventi, ktorí začínajú zakladať firmy, potrebujú pomoc. Univerzity vo Fínsku a Dánsku prejavujú rastúce povedomie o verejnom záujme tým, že ponúkajú kurzy obchodnej angličtiny a podnikania, kde je možné nadobudnúť vedomosti o riadení malých podnikov, riadení ľudských zdrojov a vedení v manažmente. Príspevok sa zaoberá tým, aké znalosti by mali vysokoškolskí študenti preukázať v oblasti riadenia malých podnikov. Príspevok navrhuje, ako možno dané znalosti rozšíriť a zlepšiť odbornú slovnú zásobu.

Kľúčové slová: manažment, vedenie, administratíva, organizácia, text, slovná zásoba.

str./pp. 67 – 76

Fulltext

EVA KAŠČÁKOVÁ - PREHODNOTENIE CIEĽOV VO VÝUČBE ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA (REEVALUATING THE AIMS IN ESP COURSES)

Abstrakt: Ak chceme pripraviť študentov na život a pracovné prostredie ovplyvnené štvrtou priemyselnou revolúciou, dnešné vzdelávanie by im malo pomôcť rozvíjať tzv. zručnosti pre 21. storočie. Tento zastrešujúci termín zahŕňa schopnosti a zručnosti, ktoré jednotlivec potrebuje, aby uspel v stále sa meniacej digitálnej spoločnosti. Keďže jazyk je v určitej forme prítomný ako spoločný menovateľ vo väčšine týchto zručností, mali by mať svoje miesto aj v učebných osnovách odborného jazyka. Príspevok naznačuje implicitnú potrebu preveriť nielen to, čo učíme, ale aj to, čo hodnotíme. Je potrebné vziať do úvahy tzv. washback efekt, teda vplyv testovania a skúšok na výučbu a štúdium, ako aj využiť metódu spätného plánovania (backward planning) pri návrhu kurzov odborného jazyka, aby sa posilnil pozitívny a zmiernil negatívny vplyv testovania na výučbu.

Kľúčové slová: zručnosti pre 21. storočie, washback, spätné plánovanie, odborný jazyk.

str./pp. 77 – 84

Fulltext

ANASTASIJA SOKOLOVA, MONIKA ŠEVEČKOVÁ - ELEKTRONICKÉ UČEBNICE: NOVÉ VÝZVY (ELECTRONIC TEXTBOOKS: NEW CHALLENGES)

Abstrakt: Článek představuje v kostce výuku ruského jazyka jako cizího, vyučovaného Centrem jazykového vzdělávání a na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Autorky vysvětlují motivy vzniku elektronických učebnic a popisují jednotlivé kroky při jejich zpracování. Cílem je poukázat na měnící se roli učitele a potřeby studentů a také akcentovat vyučovací styly a strategie.

Klíčova slova: elektronická učebnice, kompetence, Masarykova univerzita, proces výuky, ruský jazyk, styly a strategie.

str./pp. 85 – 95

Fulltext


RECENZIE / REVIEWS 

LÍVIA ADAMCOVÁ – BERGEROVÁ, H. et al. 2017. Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. ISSN 1802-6419..

str./pp. 96 – 100

Fulltext

KATARÍNA DUDOVÁ Moderné jazyky v súčasnej Európe. Zborník k 15. výročiu Európskeho konzorcia pre certifikáciu znalostí moderných jazykov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2018. 179 s.  ISBN 978-80-558-1359-2.

str./pp. 101 – 102

Fulltext

KATARÍNA SERESOVÁ – CHARFAOUI, E. 2014. Odborné lexikálne minimum z manažérskej a ekonomickej praxe. Bratislava: Univerzita Komenského. 116 s. ISBN 978-80-223-3713-7.

str./pp. 103 – 104

Fulltext

KATARÍNA ZAMBOROVÁ – LARSON, J.  L. 2013. Critical Thinking in Slovakia after Socialism. NY: University of Rochester Press. 240 p. ISBN 978-1-58046-437-6.

str./pp. 105 – 106

Fulltext

SPRÁVY / NEWS

ZUZANA GAŠOVÁ – Prednáška kolegýň z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied: Slovenský národný korpus – tvorba, štruktúra, využitie

str./pp. 107 – 108

Fulltext

ZUZANA HRDLIČKOVÁ – ERASMUS+, MOBILITA UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL – PREDNÁŠKOVÝ POBYT V DÁNSKU

str./pp. 109 – 110

Fulltext

CELÉ ČÍSLO