TEMATICKÉ ZAMERANIA PRÍSPEVKOV

Autor príspevku je zodpovedný za dodržanie tematického (obsahového) zamerania svojho príspevku.

Jazyk, komunikácia, kultúra (JKK)

Rubrika je venovaná predovšetkým:

 • lingvistickým javom na úrovni synchrónie a diachrónie,
 • porovnávacej lingvistike,
 • teórii komunikácie a interkultúrnej komunikácie,
 • dejinám a kultúre jazykovej oblasti.

 

Didaktika a metodika vyučovacích a cudzích jazykov (DMJ)

Rubrika je venovaná najmä:

 • didaktike jazykov,
 • metodike výučby jazykov,
 • učebným štýlom a stratégiám v cudzojazyčnej edukácii,
 • testológii v kontexte SERR pre cudzie jazyky.

 

Translatológia (TRA)

Rubrika je venovaná najmä:

 • teórii a praxi prekladateľstva a tlmočníctva,
 • prekladu a tlmočeniu všeobecného a umeleckého textu z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak,
 • prekladu a tlmočeniu odborného textu z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak, najmä v ekonomických vedách.

 

Správy (SPR)

Rubrika je venovaná:

 • správam z vedeckých podujatí a podporných vedeckovýskumných aktivít Fakulty aplikovaných jazykov a Ekonomickej univerzity EU v Bratislave

 

Recenzie (REC)

Rubrika je venovaná:

 • recenziám vedeckých statí, odborných článkov, projektových štúdií, publikácií a monografií vytvorených na fakulte, na iných vysokých školách na Slovensku a v zahraničí.

 

ROZSAHY PRÍSPEVKOV

Vedecký článok (štúdia) (8 až 10 strán) – vedecký žáner

Všestranné, systematické a podrobné osvetlenie jednej, spravidla úzko vymedzenej témy. Dôležitá je ucelenosť a všestrannosť spracovania.  Autor štúdie využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje všetky dovtedy známe poznatky o danej téme. Obohacuje ich o nové pôvodné poznatky,  ktoré sú výsledkom autorovej vlastnej vedeckej práce, a predkladá závery.

 

Odborný článok (4 až 5 strán) – populárno-náučný žáner

Podrobné a prehľadné osvetlenie vybranej problematiky v rámci širšieho kontextu. Autor odborného článku definuje, analyzuje, porovnáva a aplikuje veci a javy v rámci zvoleného kontextu. 

 

Recenzia (1,5 až 3 strany) – podobou aj funkciou úzko súvisí s posudkom

Je to zhodnotenie hotového, publikovaného diela. Je to text stojaci medzi potenciálne neznámou prácou a zvedavým záujemcom o túto prácu. Čitateľ recenzie chce vedieť, čo práca obsahuje a ako ju hodnotí odborník.

 1. časť recenzie – stručná informácia o celej recenzovanej práci (informačná),
 2. časť recenzie – vecný a objektívny pohľad na recenzovaný text ,
 3. časť recenzie – hodnotenie.

Recenzia nie je ani interpretácia, ani kritika.

 

Správa (1 až 3 strany) – podrobná informácia o vedeckých podujatiach a podporných vedeckovýskumných aktivít

Treba uvádzať ciele, zámery, výsledky a prínos podujatia alebo aktivity v oblasti vedy a výskumu.