Ročník III. | Strán: 99 | ISSN 1338-6743

 

Úvod

„Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov medzi ľuďmi a kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v myšlienkach a správaní sú očarujúce a sú časťou zaujímavej rozmanitosti života, nie niečím, čoho sa treba báť.“
(Gene Roddenberry)

 

Vážení čitatelia,

šiestym číslom časopisu Lingua et vita uzatvárame tretí ročník jeho existencie. Sme radi, že v rámci prirodzeného úsilia Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave môžeme predložiť verejnosti ďalšie prezentácie bádania v oblasti jazyka, kultúry, komunikácie, didaktiky a metodiky jazykov a translatológie.

V rubrike JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA autori príspevkov riešia teoretické a praktické otázky fonetiky a fonológie, konceptuálnej metafory, diplomatického jazyka, prevzatých francúzskych výrazov a ich prekladu do slovenského jazyka a ďalej otázky interkultúrnej komparácie komunikatívneho správania sa dvoch odlišných národov (Kazachov a Slovákov).

Rubrika DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV sa zameriava na problematiku učenia sa, práce s chybou vo výučbe odborného jazyka, precvičovania odbornej slovnej zásoby vo výučbe odborného nemeckého jazyka pomocou techník mapovania a inovatívnych metód a nástrojov motivácie v procese výučby talianskeho jazyka.

Rubrika TRANSLATOLÓGIA sa zaoberá emocionálnou kompetenciou prekladateľa a tlmočníka.

Rubrika RECENZIE prináša hodnotenie dvoch publikácií – 2. vydania učebnice nemčiny Deutsch für Humanwissenschaften. UNIcert III. Veroniky Vlčkovej a Renáty Kanichovej a knihy Integration of Theory and Practice in CLIL autorky Ruth Breeze.

Rubriky časopisu Lingua et vita nie sú pevne stanovené. Časopis chce pružne reagovať na potreby vedy, výskumu a praxe v oblasti cudzích a vyučovacích jazykov a interkultúrnej komunikácie. Otázka typov a počtu rubrík je vždy otvorená a vychádza z naznačených potrieb.

Keď sme si v roku 2012 pri vydávaní prvého čísla nášho časopisu predsavzali, že časopis musí mať ambície stať sa vedeckým fórom nielen našich prispievateľov, ale aj prispievateľov zo zahraničia, pociťovali sme isté napätie a, tak povediac, i obavy z toho, či sa nám uvedený cieľ podarí úspešne napĺňať. Dnes, pár dní pred vydaním 6. čísla, môžeme s pokojom, ale i hrdosťou konštatovať, že záujem o publikovanie v našom časopise rastie. Nesmierne nás teší skutočnosť, že na sklonku roku 2014 odovzdávame do tlače už 6. číslo. Zaželajme si teda spoločne pokojné prežitie vianočných sviatkov, do roku 2015 veľa zdravia a množstvo pozitívnych a tvorivých myšlienok, ktoré nás budú všetkých posúvať vpred.

Radi by sme ešte pripomenuli, že rok 2015 bude rokom Ľudovíta Štúra. Pripomenieme si 200. výročie jeho narodenia. Oslavy budú rezonovať na území celého Slovenska, pričom osobitné postavenie bude mať Bratislava, Uhrovec, Modra, Zvolen, a Hlboké. Kľúčové aktivity by mali vyvrcholiť na jeseň budúceho roka v Uhrovci, kde sa Ľudovít Štúr narodil 28. októbra 1815. V septembri je napríklad naplánované slávnostné otvorenie novej expozície v zrekonštruovanej budove evanjelickej fary v Hlbokom. Tam sa v roku 1843 Štúr spolu s Michalom Miloslavom Hodžom a Jozefom Miloslavom Hurbanom dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny.

 

PhDr. Roman Kvapil, PhD., výkonný redaktor

OBSAH

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

Lívia ADAMCOVÁ - FORSCHUNGSFELDER UND FORSCHUNGSANSÄTZE IN DER DEUTSCHEN PHONETIK (Areas of Research and Approaches to Research in German Phonetics)

Abstrakt: Im Beitrag werden einige ausgewählte theoretische Fragestellungen, Forschungsaufgaben und Methoden der gegenwärtigen Phonetik als wissenschaftliche Disziplin behandelt. Es geht darum, auf den Erwerb von perzeptiven und produktiven Fertigkeiten aus linguodidaktischer Sicht hinzuweisen wird, weil sie mittels phonetischen Grundlagenwissens zur Erhöhung der kommunikativen Kompetenz in der Fremdsprache beitragen.

Schlüsselwörter: Phonetik und Phonologie, Orthoepie, Ausspracheschulung, Interferenz, kommunikative Kompetenz

str./pp. 9 - 17

Fulltext

Júlia PROCIKOVÁ - KONCEPTUÁLNA METAFORA V PRINTOVÝCH MÉDIÁCH (Conceptual Metaphor in the Print Media)

Abstrakt: Der Artikel beschäftigt sich mit der Rolle der Metapher in den Printmedien. Im Verständniss der kognitivistischen Linguistik laufen menschliche Denkprozesse metaphorisch ab, d.h., dass die Metaphern eine Logik in sich tragen, die uns hilft, unsere Umgebung besser zu verstehen. Die Metaphern in den Printmedien dienen zum besseren Verständniss des politischen Handelns und legitimieren die politischen Taten.

Schlüsselwörter: kognitivistische Linguistik, Metapher, Printmedien, politisches Handeln

str./pp. 18 - 22

Fulltext

Iveta RIZEKOVÁ - ADAPTATION DES GALLICISMES DANS LA LANGUE SLOVAQUE (Adaptation of gallicisms in Slovak)

Abstrakt: Príspevok spracúva problematiku prevzatých francúzskych výrazov a ich prekladu do slovenčiny.Východiskom je stručný náčrt cudzích vplyvov na vývin francúzštiny, ktorá je ďalej skúmaná ako zdroj výrazov prevzatých do slovenského jazyka. Príklady zo sféry všeobecného a odborného jazyka objasňujú varianty významového a formálneho prispôsobovania sa cudzích prvkov v cieľovom jazyku.

Kľúčové slová: výpožička, galicizmus, prispôsobovanie sa,falošní priatelia, terminológia

str./pp. 23 - 31

Fulltext

Jarmila RUSIŇÁKOVÁ - Pоль дипломатического языка (ON THE ROLE OF DIPLOMATIC LANGUAGE)

Абстракт: Статья посвящена проблеме дипломатического языка и необходимости его систематического обучения специалистами в области международных отношений. Дипломатический язык – это язык профессиональный, или LSP (язык для специальных целей, Language for Specific Purposes) и также LAP (язык для научных целей, Language for Academic Purposes), если он яляется предметом научного исследования. Kоммуникативное мастерство дипломатов – это средствo, принимаемoe для достижения целей мирным путём в рамкаx так называемой „мягкой силы“ („soft power“) в противовес „твёрдой силе“ („hard power“). Вкратце описана ситуация в области изучения и преподавания дипломатического языка и коммуникации в Словацкой Республике.

Ключевые слова: дипломатический язык, язык для специальных целей (LSP), язык для научных целей (LAP), дипломат, специалист в области международных отношений

str./pp. 32 - 39

Fulltext

Кaтaринa Стрeлковa, Сaндугaш Сaдыковa - ДИAЛОГ КУЛЬТУР: КОММУНИКAТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СЛОВAКОВ И КAЗAХОВ СРAВНИТЕЛЬНЫЙ AНAЛИЗ (Dialogue of Cultures: Communication Behaviour of Slovaks and Kazakhs)

Aбстрaкт: В предлaгaемой стaтье зaнимaемся особенностями коммуникaтивного поведения предстaвителей двух рaзличных культур: словaков и кaзaхов. Успешность интеркультурной коммуникaции во многом зaвисит от знaния культуры нaродa, ее особенностей, от знaния нaционaльного мышления предстaвителей той или иной культуры. Кaк рaз эти специфические особенности могут повлиять нa успешность деловых переговоров.

Ключевые словa: мeжкультурнaя коммуникaция, коммуникaтивное повeдeние, нaционaльные поведенческие особенности, особенности мышления предстaвителей иной культуры.

str./pp. 40 - 46

Fulltext

 

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

Eva JANÍČKOVÁ - DIE BEDEUTUNG DES LERNENS IM KONTEXT VON MANAGEMENTHANDLUNGEN (DIE BEDEUTUNG DES LERNENS IM KONTEXT VON MANAGEMENTHANDLUNGEN)

Abstract: Der im Kontext von Managementhandlungen herausragende und für die Zukunft weiter zunehmende Stellenwert interkultureller Kompetenz, Lernens und Lernfähigkeit ist unter den Autoren, die sich mit dieser Problematik beschäftigen, unbestritten. Auf der Suche danach, was konkret unter (interkulturellem) Lernen und der Lernfähigkeit zu verstehen ist und wie sie nachhaltig vermittelt werden können, divergieren die Auffassungen in der Fachliteratur jedoch stark. Dies beginnt bereits bei der für die Auseinandersetzung mit dieser Problematik bedeutenden Frage, ob und wie der Begriff des Lernens definiert werden sollte.

Schlüsselwörter: Lernen, interkulturelle Unterschiede, Kultur, Unternehmenskultur, verbale und nonverbale Kommunikation

str./pp. 47 - 54

Fulltext

Lenka KALOUSKOVÁ - PRÁCE S CHYBOU VE VÝUCE CIZÍHO HOSPODÁŘSKÉHO JAZYKA (Working with mistakes and errors when teaching foreign business language)

Abstrakt: Studie pojednává o práci s chybou ve výuce odborného hospodářského cizího jazyka. Moderní didaktika výuky cizího jazyka nevnímá chybu pouze jako nedostatek, ale chápe ji zejména jako cenný nástroj při získávání jazykové kompetence. Výzkum přinesl zajímavá zjištění, počínaje vnímáním chyby stran vyučujících, přes opravu až po práci s ní. Díky výsledkům výzkumu můžeme formulovat konkrétní didaktická doporučení, k nimž patří větší důraz na autokorekci, efektivnější práce s performanční chybou a důsledné opravování všech chyb v písemném projevu.

Klíčová slova: korekce chyb, analýza chyb, práce s chybou, didaktika odborného hospodářského jazyka

str./pp. 55 - 67

Fulltext

Jana KUCHAROVÁ - PRECVIČOVANIE ODBORNEJ SLOVNEJ ZÁSOBY VO VÝUČBE NEMECKÉHO JAZYKA POMOCOU TECHNÍK MAPOVANIA (Practicing Specialized Vocabulary within German Studies with the Help of Mapping Techniques)

Abstract: In unserem Beitrag beschäftigen wir uns mit der Entwicklung der Lernstrategie des Übens bei den Lernern im Fremdsprachenunterricht mit Hilfe von MappingTechniken. Wir widmen uns einem konkreten Teilbereich – der Aneignung vom Fachwortschatz. Unser Ziel ist, auf die Zusammenhänge zwischen den MappingTechniken und der Fachsprache hinzuweisen und konkrete Beispiele der Ausnutzung von Mapping-Techniken bei der Aneignung des Fachwortschatzes im Deutschunterricht zu zeigen.

Schlüsselwörter: Mapping-Techniken, Lernstrategien, Üben, Fachwortschatz, Deutschunterricht

str./pp. 68 - 76

Fulltext

Elena SMOLEŇOVÁ - INOVATÍVNE METÓDY A NÁSTROJE MOTIVÁCIE V PROCESE VÝUČBY TALIANSKEHO JAZYKA (Innovative methods and tools in the teaching process of Italian language)

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou moderných trendov v metodológii vyučovania talianskeho jazyka a nástrojmi motivácie študentov, ktorá vo výučbe cudzích jazykov zohráva kľúčovú úlohu. Pozornosť upriamime na možnosti využívania moderných technológií a multimediálnych pomôcok, ako aj na ich prínos v procese zefektívňovania a skvalitňovania výučby. V príspevku poukážeme aj na často pertraktovanú problematiku najmodernejších zahraničných učebníc, ich najaktuálnejších prístupov a techník vo výučbe talianskeho jazyka, ich výhod, prípadne nedostatkov.

Kľúčové slová: didaktika cudzích jazykov, taliansky jazyk, inovatívne metódy výučby, motivácia študentov, internet, moderné technológie

str./pp. 77 - 88

Fulltext

 

TRANSLATOLÓGIA

Katarína SERESOVÁ - EMOTIONALE KOMPETENZ DES ÜBERSETZERS/DOLMETSCHERS ALS BEDINGUNG FÜR DIE ERSTELLUNG EINES QUALITATIV HOCHWERTIGEN ZIELTEXTES (Emotional Competence of Translator/Interpreter as Condition for Creation of Quality Target Text)

Abstract: Der Beitrag beschäftigt sich mit der translatologischen Tätigkeit, die zu den komplizierten Phänomenen gehört. Sie bedarf neben der herrvorragenden Beherrschung der Ausgangs- und Zielsprache auch die Aneignung und Anwendung verschiedenern Kompetenzen, die die Erstellung eines qualitativ hochwertigen und funktional adäquaten Zieltextes ermöglichen. Zu diesen Kompetenzen zählt auch die emotionale Kompetenz.

Schlüsselwörter: Übersetzer/Dolmetscher, Kompetenz, emotionale Kompetenz

str./pp. 89 - 92

Fulltext

 

RECENZIE

Eva SZEHEROVÁ - VLČKOVÁ, V., KANICHOVÁ, R. 2011. DEUTSCH FÜR HUMANWISSENSCHAFTEN. UNICERT III. 2. VYDANIE. BRATISLAVA: UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, 2011. ISBN 978-80-223-3010-7.

str./pp. 93 - 95

Fulltext

Helena ŠAJGALÍKOVÁ - BREEZE, R. ET AL. 2014. INTEGRATION OF THEORY AND PRACTICE IN CLIL. AMSTERDAM – NEW YORK: RODOPI, 2014. 197 S. ISBN 978-90-420-3814-1.

str./pp. 96 - 97

Fulltext

 

SPRÁVY

Katatína STRELKOVÁ - ODBORNÉ PREDNÁŠKY V CUDZOM JAZYKU FORMA INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE

str./pp. 98 - 99

Fulltext

 

Celé číslo