Ročník XI/2 | Strán: 83 | ISSN 1338-6743

Evidenčné číslo: EV 5817/19

 

OBSAH

ÚVOD

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

PETRA JESENSKÁ – KOMPARATÍVNY VÝSKUM JAZYKOVEJ KRAJINY VYBRANÉHO AREÁLU Z RODOVEJ PERSPEKTÍVY (COMPARATIVE RESEARCH ON THE LINGUISTIC LANDSCAPE OF THE SELECTED AREA FROM A GENDER PERSPECTIVE)

Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá skúmaním multimodálnych znakov jazykovej krajiny dvoch konkrétnych urbánnych areálov, ktoré porovnáva s cieľom zistiť spôsob, akým používatelia jazyka aplikujú generické maskulínum, príp. iné jazykové prostriedky odkazujúce na rod osôb. Štúdia vysvetľuje a interpretuje dané zistenia z viacerých možných hľadísk s cieľom zistiť, či v prípade rodu dochádza k zmenám v jazyku na parolovej úrovni, ktorú je nutné brať do úvahy aj na systémovej úrovni.

Kľúčové slová: jazyková krajina, rodový stereotyp, multimodálny znak, jazykové prostriedky, urbánny areál, generické maskulínum.

str./pp. 9 – 18

Fulltext

TOMAS MAIER – NĚMECKÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ MÉDIA - JAZYKOVÉ PROSTŘEDÍ PRO STUDIUM ŘEČI (GERMAN PUBLIC MEDIA – LANGUAGE MILIEU FOR GERMAN STUDIES)

Abstrakt: Německá veřejnoprávní média mají dlouhou tradici šíření informací a znalostí v duchu humanizmu a svobody. V případě veřejných společností ARD a ZDF se výborná forma – Hochdeutsch – spojuje s obsahem-informacemi, vzděláváním a zábavou. Cílem předkládaného textu je poskytnout konkrétní a širší příklady a souvislosti obsahu jako doplněk k osvojení si kultivovaného německého jazyka.

Klíčová slova: německá veřejnoprávní média, společnosti ARD a ZDF, učení se němčině.

str./pp. 19 – 27

Fulltext

ELENA MARKOVA, ALEXANDRA ZAYTSEVA – THE LINGUO-DIDACTIC VALUE OF THE FIGURATIVE BASIS OF THE NOMINATION IN THE SLAVIC AUDIENCE

Abstract: This article considered the inner form of a word in a linguo-didactic function. The aim was to identify the special role of the inner form of words in the related, Slavic, audience. The inner form formed by the feature of the subject is the figurative basis of the nomination. Developing this thesis, the authors prove that the figurative basis of a word not only verbalizes the result of a person's cognitive activity and acts as an explicator of linguocultural information, but also carries out a mnemic connection between the nominee and the nominated object. This helps learners to memorize words when learning a foreign language and when reproducing them during speech. Using the comparative method (the comparison of Russian, Czech, Slovak, Bulgarian), as well as methods of seminal, component, word-formation, and etymological analysis, the authors demonstrate the significant linguo-didactic potential of the inner form of lexical units within a Slavic audience. It can be concluded that, from the point of view of Russian native speakers, even non-motivated words are found to be motivated from the point of view of native speakers of other Slavic languages. This is due to the preservation of common Slavic roots within these languages that verbalize the figurative basis.

Keywords: image of the nomination; motivational feature; inner form of the word; linguodidactics; Slavic languages.

str./pp. 28 – 36

Fulltext

PATRÍCIA MOLNÁROVÁ – KULTÚRNO-AXIOLOGICKÝ POTENCIÁL BIBLICKY MOTIVOVANÝCH KRYCÍCH NÁZVOV AKCIÍ NAKA V MEDIÁLNOM KONTEXTE (CULTURAL AND AXIOLOGICAL POTENTIAL OF BIBLICALLY MOTIVATED COVER NAMES FOR NAKA ACTIONS IN A MEDIA CONTEXT)

Abstrakt: Predmetom výskumu v predkladanej štúdii je súbor deviatich krycích názvov akcií  NAKA uskutočnených v rokoch 2020 – 2022, ktorých špecifikom je motivická spätosť s náboženským, resp. biblickým prostredím. Analýza sa sústreďuje na ich sémantický, symbolický a prípadne i hodnotový potenciál v kontexte jazykovo-mediálneho obrazu súčasnej politickej scény na Slovensku. Cieľom výskumu je: a) overiť aktuálny/aktualizovaný rozmer lexikálnych jednotiek vo vzťahu k mimojazykovým podmienkam a ich posun v rovine od inherentnej ku kontextovej expresivite, berúc do úvahy socio-kognitívne aspekty politického diskurzu; b) interpretovať hodnoty verbalizované v lexikálnych jednotkách v rámci mediálneho obrazu súčasnej domácej politickej scény. Štúdia je čiastkovým výstupom vo výskume hodnotového a hodnotiaceho potenciálu kontextovej expresivity v online periodikách a mediálneho obrazu politickej scény v súčasnej postmodernej spoločnosti. Výsledky výskumu preukázali hodnotiace i persuazívne funkcie, ako aj potenciál modifikovať existujúci mediálny obraz politickej scény a smerovať ho k pozitívnej apercepcii, napr. vytvorením obrazu aktívneho boja proti momentálnym spoločenským negatívam – korupcii, klamstvu, podvodu a nepotizmu. Výsledné zistenia zároveň načrtli perspektívy v interpretačnej línii do ďalšieho výskumu.

Kľúčové slová: biblizmy, elektronické médiá, kontextová expresivita, mediálny obraz sveta, politika.

str./pp. 37 – 49

Fulltext

NATALIA SHUMEIKO, MÁRIA SPIŠIAKOVÁ – DOES THE INTERNATIONALIZATION OF TERTIARY EDUCATION IN SLOVAKIA IMPACT LANGUAGE TEACHING?

Abstract: Language teaching for university students in Slovakia is seen as a fundamental instrument for effectively implementing internationalization strategies in tertiary education. The accomplishment of these strategies is one of the priorities of national policy in the Slovak Republic. Promoting the ideas of internationalization in tertiary education by enhancement of the content of the study programs is a vital step toward improving training. Curriculums in a foreign language and methodological-educational support for carrying out graduate programs' purposes contribute to realizing internationalization strategies. Foreign language proficiency is considered a critical tool for improving the quality of graduate training, preparing highly skilled personnel proficient in foreign languages, including English and Spanish, knowing political and social terminology, and understanding how to use international political tools in professional activities. It is stated that implementing internationalization strategies into university spaces in Slovakia and the public throughout the country is essential for national development policy. 

Keywords: language teaching, internationalization, policy, tertiary education, English, Spanish, academic mobility.

str./pp. 50 – 56

Fulltext

MARTINA ULIČNÁ – SLOVOSLEDNÁ KOMPETENCIA V SLOVENSKOM JAZYKU PRE CUDZINCOV (WORD ORDER COMPETENCE IN THE SLOVAK LANGUAGE FOR FOREIGNERS)

Abstrakt: Príspevok je venovaný problematike slovosledu enklitík v slovenskej vete v kontexte osvojovania si slovenčiny ako cudzieho jazyka študentmi ovládajúcimi niektorý z východoslovanských jazykov na pokročilej úrovni alebo na úrovni rodného jazyka. Na základe analýzy písomných textov na úrovni A2 – B1 ovládania slovenčiny autorka porovnáva správnosť umiestnenia verbálnych a pronominálnych enklitík do vetnej konštrukcie a možný vplyv L1 na ich umiestnenie.

Kľúčové slová: slovenčina ako cudzí jazyk, slovosled, enklitiky, analýza chýb, slovanskí študenti.

str./pp. 57 – 67

Fulltext

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

JANA KUCHAROVÁ, INGRID KUNOVSKÁ – AUTONÓMNE UČENIE AKO SPôSOB PODPORY MOTIVÁCIE UČIACICH SA (AUTONOMOUS LEARNING AS A WAY TO SUPPORT LEARNER MOTIVATION)

Abstrakt: Pre moderný vzdelávací proces je v súčasnosti charakteristický presun pozornosti z procesu vyučovania na proces učenia. V procese zefektívnenia vzdelávania je nutné uplatňovať tvorivé metódy učenia, rozvíjať kognitívnu oblasť, no súčasne dbať aj o emocionálnu stránku, modernizovať obsah, metódy a formy práce, školy vybaviť modernou didaktickou technikou a dosiahnuť počítačovú gramotnosť u všetkých študentov. Aj výučba cudzích jazykov si vyžaduje dobre zorganizovanú a prepracovanú prípravu, skúsených a motivovaných učiteľov, efektívnu metódu a v neposlednom rade aj správnu techniku. V predkladanom príspevku chceme poukázať na význam autonómneho učenia ako podpory motivácie do štúdia cudzích jazykov. Súčasne sa zameriavame na učiteľa a jeho úlohu v procese autonómneho učenia cudzích jazykov.

Kľúčové slová: autonómia, autonómne učenie, motivácia, motivačné stratégie, učiteľ, komunikatívny prístup.

str./pp. 68 – 79

Fulltext

 

RECENZIE / REVIEWS

EVA STRADIOTOVÁ – CINGEROVÁ, N., DULEBOVÁ, I., ŠTEFANČÍK, R. 2021. Politická lingvistika. Bratislava: EKONÓM

str./pp. 80 – 81

Fulltext

SILVIA VERTÁNOVÁ – DJOVČOŠ, M., MELICHERČÍKOVÁ, M., VILÍMEK, V. 2021. Učebnica tlmočenia: skúsenosti a dôkazy. Banská Bystrica: Belianum. ISBN 978-80-557-1903-0.

str./pp. 82 – 83

Fulltext

CELÉ ČÍSLO