Ročník VI. | Strán: 76 | ISSN 1338-6743

 

OBSAH

ÚVOD

 

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

HELENA VEDRALOVÁ - K USTÁLENÝM SPOJENÍM V SOUČASNÉ NĚMECKÉ PÍSEMNÉ OBCHODNÍ KOMUNIKACI (ABOUT THE STABILIZED STRUCTURES IN THE CONTEMPORARY GERMAN BUSINESS COMMUNIKATION)

Abstrakt: Obchodní komunikace tvoří důležitou součást profesního i soukromého života. Článek pojednává o nejobvyklejších ustálených spojeních, idiomech a kolokacích charakteristických pro německou obchodní korespondenci a jejich užití v odborné komunikaci. Hlavní zájem je věnován současných trendům v odborném jazyce a srovnámí tradičních obchodních dopisů, e-mailů a faxů.

Klíčová slová: mezinárodní obchod, obchodní korespondence, odborná frazeologie, frazeologismy, kolokace, obchodní dopis, e-mail, fax..

str./pp. 9 - 16

Fulltext

YAOUBA DAÏROU, PILAR ÚCAR - LA EXPLICACIÓN DE TEXTO COMO PRETEXTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CULTURA EN LAS AULAS DE ELE: EL CASO DE CAMERÚN (THE EXPLANATION OF THE TEXT AS A PRETEXT FOR CULTURE INTEGRATION IN THE ELE CLASSES: CAMEROON'S CASE)

Resumen: Resulta frecuente escuchar que la lengua y la cultura están estrechamente imbricadas, de tal modo que no se puede hablar de la una sin la otra. Curiosamente, en la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (E.L.E.)  por ejemplo  se observa que la cultura se ha transformado en el pariente pobre, porque está siendo situada en una posición  de segundo rango. Como intento de solución a este error, el presente artículo ofrece a partir del método textual, que se usa en la enseñanza secundaria en Camerún unas pistas didácticas que pueden orientar a los profesores de E.L.E.  a la hora de querer colmar el hueco cultural en sus diferentes clases.

Palabras clave: cultura, texto, español como lengua extranjera, Camerún.

str./pp. 17 - 27

Fulltext

STANISLAVA HUDÍKOVÁ, GABRIELA RECHTORÍKOVÁ - PREČO ČÍTAŤ V ORIGINÁLI. PRÍSLOVIA, POREKADLÁ A USTÁLENÉ SLOVNÉ SPOJENIA NA MATERIÁLI RUSKÝCH SPISOVATELIEK 20. A 21. STOROČIA (WHY READ IN THE ORIGINAL. PROVERBS, SAYINGS AND IDIOMS ON THE MATERIAL RUSSIAN WRITER 20TH AND 21ST CENTURIES)

Abstrakt: Autorky sa v svojom článku venujú problémom obohacovania slovnej zásoby čitateľov prostredníctvom umeleckej literatúry, najmä na materiáli rusko-slovenskej homonymie, uvádzajú jednotlivé druhy a príklady k nej. Ďalej  venujú pozornosť vývoju súčasného hovorového ruského jazyka. Súčasťou práce je autorkami zostavená tabuľka vybraných ustálených slovných spojení a frazeologizmov.

Kľúčové slová: obohacovanie slovnej zásoby, vývoj súčasnej hovorovej ruštiny, ustálené slovné spojenia, frazeologizmy.

str./pp. 28 - 31

Fulltext

JAVIER RIVERO GRANDOSO - LA NOVELA CRIMINAL DEL SIGLO XXI EN ESPAÑA: MERCADO EDITORIAL Y REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO (21ST CENTURY CRIME FICTION IN SPAIN: PUBLISHING MARKET AND REPRESENTATION OF THE CITY)

Resumen: La novela criminal está disfrutando de un gran éxito en España en la actualidad. Las editoriales han fomentado la publicación de este tipo de obras y han creado numerosas estrategias para satisfacer la demanda de los lectores. En este trabajo analizaremos la situación de este género literario en el marco del mercado editorial español y el impacto que ha tenido este en la configuración del espacio narrativo.

Palabres clave: novela criminal, novela policiaca, mercado editorial, literatura y ciudad.

str./pp. 32 - 38

Fulltext

PETER HALÁSZ - ZUR LINGUISTISCHEN VERBVALENZANALYSE AUSGEWÄHLTER WIRTSCHAFTSDEUTSCHER FACHTEXTE (LINGUISTIC ANALYSIS OF VERBAL VALENCY IN SELECTED TEXTS FROM ECONOMIC GERMAN LANGUAGE)

Abstract: Im vorliegenden Beitrag wird die syntaktische Valenzanalyse deutscher Vollverben in den ausgewählten Wirtschaftstexten vorgestellt. Im Einführungsteil des Beitrages geht es um die Aktantenklassifizierung. Die den zwei wirtschaftsdeutschen Textquellen entnommenen Satzmodelle werden als Kombinationen von valenzgeforderten Ergänzungen exemplifiziert. Im Forschungsteil werden die isolierten Satzmodelle analysiert. Im letzten Teil des Beitrages werden die linguodidaktischen Möglichkeiten für die Anwendung verbaler Valenzen in den DaF-Kursen an der Wirtschaftsuniversität in Bratislava angeboten mit dem Ziel, die morphosyntaktischen Kompetenzen  der Lernenden in Wirtschaftsdeutsch effektiver zu vermitteln.

Schlüsselwörter:  Verbvalenz im Deutschen, Verbergänzungen, freie Angaben, deutsche Satzmodelle, linguodidaktische Anwendung verbaler Valenzen in den wirtschaftsdeutschen Sprachkursen.

str./pp. 39 - 45

Fulltext

LENKA KALOUSKOVÁ - VLIV OSVÍCENSKÉ FILOSOFIE NA NĚMECKOU LEXIKOGRAFII (s hlavním těžištěm v předmluvách ke slovníkům Adelunga, Campeho a Eberharda) (THE IMPACT OF THE ENLIGHTENMENT PHILOSOPHY ON GERMAN LEXICOGRAPHY (focused on introductions to the lexicons of Adelung, Campe and Eberhard))

Abstrakt: Osvícenská filosofie s sebou přinesla zájem o národní jazyky a vyzdvihla jejich význam pro zdokonalování rozumu a myšlení. V Německu si proto lingvisté uvědomili potřebu obsáhlého slovníku, který by kodifikoval soudobý jazyk, zaznamenal jeho bohatství, vysvětlil významy jednotlivých slov a objasnil etymologický původ. K předním lexikografům této doby se řadí J. Ch. Adelung, J. H. Campe a autor filosoficko-kritického slovníku synonym J. A. Eberhard. Analýza jejich díla odkrývá vliv německých jazykovědců na moderní lexikografii.

Klíčová slova: osvícenská filosofie, německá lexikografie, kodifikace.

str./pp. 46 - 52

Fulltext

NIKOLA ZEČEVIĆ - IMPACT OF NATIONALISM ON LANGUAGE-NAMING PRACTICES IN 19TH CENTURY CROATIA

Abstrakt: Práca sa zaoberá analýzou vplyvu nacionalizmu na jazykovú identitu a jazykové hľadiská v Chorvátsku v 19. storočí. Jej cieľ nie je popierať alebo negovať akýkoľvek jazykový idióm, ale aby komparáciou citácií popredných spisovateľov, lingvistov a politikov, rozloží ich vnímanie a mnohostrannosť jazykovej identity vo vtedajšom Chorvátsku, Slavónii a Dalmácii. Práca tiež uvedie do súvislosti vtedajšie časy s javom moderného (pre)menovania Srbsko-chorvátskeho jazyka, konkrétne samostatné pomenovanie jeho štyroch štandardizovaných variant.

Kľúčové slová: srbochorvátčina, ilýrčina, chorvátčina, dalmatínčina, nacionalizmus.

str./pp. 53 - 61

Fulltext


 

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

ELENA SMOLEŇOVÁ - VPLYV EMÓCIÍ NA PROCES UČENIA SA CUDZÍCH JAZYKOV (IMPACT OF EMOTIONS ON LANGUAGE LEARNING)

Abstrakt: Emócie zohrávajú kľúčovú rolu v procese učenia sa cudzích jazykov. Výskumy zaoberajúce sa touto problematikou v ostatných rokoch napredovali veľmi rýchlym tempom. Najnovšie poznatky z oblasti psychológie, sociológie, kognitívnej lingvistiky a neurofyziológie vniesli svetlo do ponímania podstaty emócií. Moderné teórie zo sféry jazykovednej edukácie vychádzajú z poznatku, že človek je ovládaný ráciom aj emóciami a obidve dimenzie sú dôležité pre pochopenie jeho konania. Cieľom tohto príspevku je poukázať na funkciu emócií pri učení sa  cudzích jazykov a ich vzájomnej interakcie s motiváciou a pamäťou.

Kľúčové slová: emócie, učenie sa cudzích jazykov, motivácia, emočná inteligencia, pamäť.

str./pp. 62 - 67

Fulltext

 

RECENZIE / REVIEWS

ZUZANA HRDLIČKOVÁ - FECUŠOVÁ, J. 2017. Príručka k dani z príjmov v Spojenom kráľovstve. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove [preklad z anglického originálu].

str./pp. 68 - 69

Fulltext

BARBARA ĎURČOVÁ - PALKOVIČOVÁ, E. 2016. Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 176 s. ISBN 978-80-223-4062-5.

str./pp. 70 - 71

Fulltext

Mónica SÁNCHEZ PRESA - ŠTUBŇA, Pavol. 2015.  Základy simultánneho tlmočenia. Bratislava: Univerzita  Komenského. 162 s. ISBN 978-80-223-3943-8.

str./pp. 72

Fulltext

HELENA ŠAJGALÍKOVÁ - Mandelíková, Lenka. 2017. Textová lingvistika. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov. 128 s. ISBN 978-80-8075-771-7.

str./pp. 73 - 74

Fulltext

 

SPRÁVY / REPORTS

ZUZANA HRDLIČKOVÁ - ERASMUS+ – UČITEĽSKÁ MOBILITA VO FÍNSKU

str./pp. 75 - 76

Správa

 

CELÉ ČÍSLO