Ročník V. | Strán: 85 |  ISSN 1338-6743

 

OBSAH

ÚVOD

 

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

Maxim DULEBA - OBRAZ ŽENY V OBRATNÍKU RAKA HENRYHO MILLERA (DEPICTION OF WOMAN IN HENRY MILLER'S TROPIC OF CANCER)

Abstrakt: Obratník Raka bol v priebehu 20. storočia často napadaný konzervatívnym spektrom literárnej kritiky ako obscénny román s pornografickými prvkami a dodnes je dielo obeťou viacerých spopularizovaných mýtov. V našom príspevku dospievame k záveru, že Henry Miller v Obratníku Raka neponižuje ženu. Jej úmyselná schematizácia spočíva v nadväzovaní na tradíciu poézie romantizmu, avšak túto tradíciu prispôsobuje potrebám svojej doby a sexuálne napätie neschováva pod plášť elegantnej metafory. Erotizáciou ženy vytvára protipól zmýšľaniu, ktoré motivuje veriť v ideál a vyšší princíp ľudskej existencie. Millerové nadväzovanie na nietzscheovský kult tela je v priamej syntéze s Nietzheho koncepciou „superčloveka“ odolného ideálom. V našej analýze dospievame k záveru, že obraz ženy v poetike Henryho Millera je pôsobivo metaforický a zahŕňa bohatý filozofický rozmer. Žena v Obratníku raka vystupuje ako funkčná metafora, je hyperbolou a neidealistickým zrkadlom tých nevedomých procesov, ktoré sú potenciálnou súčasťou každej ľudskej bytosti.

Kľúčové slová: Henry Miller, Obratník Raka, demytologizácia, modernizmus, romantizmus, erotizácia, mýtus

str./pp. 9 - 15

Fulltext

Stanislava HUDÍKOVÁ - K NIEKTORÝM LEXIKÁLNYM A SÉMANTICKÝM OSOBITOSTIAM INZERÁTOV – DOPYTOV V RUSKOM JAZYKU (THE SPECIFICS OF LEXICAL-SEMANTICS IN THE RUSSIAN LANGUAGE ADVERTISEMENTS)

Abstrakt: V tomto príspevku sa sústreďujeme na lexikálno-sémantické špecifiká dopytových inzerátov v ruskom jazyku. V dôsledku internacionalizácie hospodárskeho a spoločenského života sa výrazne zintenzívnila komunikácia medzi firmami. Tá so sebou priniesla aj preberanie cudzích jazykových prvkov, predovšetkým anglicizmov. Výskyt týchto lexikálnych jednotiek sa prejavuje predovšetkým vo sfére politiky, kultúry, manažmentu, marketingu, počítačových technológií a ekonomiky. Slovenský a ruský jazyk nepatria medzi výnimky a u oboch sa výrazne prejavili vplyvy cudzorodých prvkov.

Kľúčové slová: lexika, inzerát, ekonomická terminológia, internacionalizácia, odborné termíny, skratky

str./pp. 16 - 21

Fulltext

Ján KERESTY - ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЕПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ РУССКОГО ЯЗЫКА (LEXICAL AND GRAMMATICAL CHARACTERISTICS OF TRANSGRESSIVE PHRASES IN RUSSIAN LANGUAGE)

Абстракт: В статье рассматривается лингвистический статус деепричастных оборотов в русском языке, определяются условия образования форм деепричастий от глаголов совершенного и несовершенного вида и уделяется внимание разным видам временного значения выраженного деепричастными оборотами. Далее здесь обсуждаются синтаксическая функция и семантическая разновидность деепричастных оборотов, как и соотношение деепричастных оборотов с предикативными конструкциями.

Ключевые слова: деепричастные обороты, деепричастие, предикация, временное значение деепричастий, синтаксис, семантика, русский язык

str./pp. 22 - 27

Fulltext

Miroslava MICHLIKOVÁ - KOMPARATIVE ANALYSE DES FACHTEXTES (DEUTSCH-SLOWAKISCH) (COMPARATIVE ANALYSIS OF A SPECIALISED TEXT (GERMAN – SLOVAK))

Abstrakt: Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Übersetzung eines Fachtextes als einem Teil des Übersetzens im Allgemeinen. Der behandelte Fachtext bezieht sich auf das Gebiet des Bankwesens, wobei die Fachsprache des Bankwesens bestimmte Charakteristika aufweist, die in Betracht genommen wurden. Das Auseinandersetzen mit dem Phänomen der Fachsprache bildet die Grundlage des theoretischen Teils. Es werden die Position und Funktionen der Sprache im Bereich des Bankwesens bezüglich des Systems der Fachsprache festgestellt. Den theoretischen Teil der Bachelorarbeit stellt ebenso die Übersetzung des Fachtextes dar. Einen wesentlichen Teil der Bachelorarbeit macht die Komparation des originellen Textes (in deutscher Sprache) mit der slowakischen Übersetzung aus dem lexikalischen Aspekt aus. Anhand der komparativen Analyse wird die lexikalische Seite des
Banktextes und deren Übersetzung intersucht.

Schlüsselwörter: Fachtext, Bankwesen, Termin und Terminologie, Übersetzung des Fachtextes, komparative Analyse

str./pp. 28 - 34

Fulltext

Sofia TUŽINSKÁ - LA TRADICIÓN GAUCHESCA EN EL HOMBRE DE LA ESQUINA ROSADA GAUCHO (TRADITION IN THE SHORT STORY MAN ON PINK CORNER)

Abstracto: La poesía gauchesca tiene un gran significado en el contexto de la literatura argentina. Viene de la primitiva poesía gaucha que se desarrollaba de forma oral. Era una poesía espontánea, inculta, de los payadores rurales del siglo XVIII. De ésta se inspiraron los escritores cultos, como J. Hernándes, E. del Campo, B. Hidalgo, etc. quienes trataban es sus poemas los temas gauchescos imitando o no, también el lenguaje típico de los gauchos. La tradición gauchesca tiene su importante lugar también en la literatura del siglo XX. J. L. Borges, uno de los escritores más apreciados en el panorama de la literatura mundial, dejó las huellas del fenómeno gauchesco en su cuento El hombre de la esquina rosada.

Palabras claves: poesía guacha, poesía gauchesca, payador, Borges, El hombre de la esquina rosada

str./pp. 35 - 41

Fulltext

Bohdan ULAŠIN - PREJUICIOS ÉTNICOS EN ESPAÑOL: ANÁLISIS LÉXICO-SEMÁNTICO DEL USO SECUNDARIO DE LOS ETNÓNIMOS FRANCÉS, MORO Y JUDÍO (ETHNICAL PREJUDICES IN SPANISH: A LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS OF THE SECONDARY USE OF THE ETHNONYMS FRENCH, MOOR AND JEWISH)

Abstrakt: Etnické predsudky v jazyku sú dôkazom toho, ako vnímame a hodnotíme iné kultúry prostredníctvom druhotných významov, ktoré pripisujeme etnonymu. Tento význam môže mať podobu relatívne voľnej sémantickej asociácie alebo použitia etnonyma vo frazeologizme, ba dokonca sa môže i lexikalizovať a tvoriť súčasť sémantickej definície slovníkového hesla. V tejto práci analyzujeme tri etnonymá a ich význam v španielskom jazyku: Francúz, Žid, Maur.

Kľúčové slová: etnonym, druhotný význam, etnickí susedia, predsudok, sémantika

str./pp. 42 - 46

Fulltext

Anikó TOMPOS, Lívia ABLONCZY-MIHÁLYKA - TACTICS CONTEXTUAL-SITUATIONAL FACTORS AND BUSINESS NEGOTIATORS‘ CHOICES

Abstrakt: Cieľom príspevku podať výskumnú správu o výsledkoch kvantitatívneho skúmania uskutočneného v západnom transdunajskom regióne s cieľom získať informácie o znalostiach maďarských odborníkov na podnikanie z cudzích jazykov, organizačného správania a rokovacích zvykoch. Predložená štúdia sa zameriava na úlohu určitých kontextovo-situačných premenných, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie účastníkov obchodných rokovaní o tom, či majú

alebo nemajú použiť eticky nejednoznačné rokovacie taktiky. Prvá časť príspevku obsahuje kritický prehľad literatúry o úlohe etiky v rokovaniach, eticky sporných rokovacích taktikách a premenných ovplyvňujúcich ich používanie. Ďalej sa charakterizujú a analyzujú výskumné metódy, výber vzorky respondentov a výsledky. Výsledky sa tiež porovnávajú so zisteniami predchádzajúceho kvalitatívneho skúmania, ktoré autorky uskutočnili. Vo svetle údajov z dvoch
výskumov sa v závere príspevku konštatuje, že v praxi sú pre maďarských účastníkov obchodných rokovaní najdôležitejšími premennými ich vzťah s partnerom rokovania a význam výsledku rokovania, zatiaľ čo pohlavie oponenta zrejme len minimálne ovplyvňuje rokovaciu taktiku, ktorá sa používa.

Kľúčové slová: etika, obchodné rokovania, kontextovo-situačné premenné, eticky nejednoznačné rokovacie taktiky

str./pp. 47 - 55

Fulltext

 

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

Fermín DOMÍNGUEZ SANTANA - EL USO DE ESTRATEGIAS EN EL RECONOCIMIENTO DE COLOCACIONES LÉXICAS. UNA PROPUESTA PRÁCTICA (STRATEGIES IN RECOGNITION OF COLLOCATIONS. A PRACTICAL PROPOSAL)

Resumen: Los esfuerzos de la investigación en la enseñanza y aprendizaje de las colocaciones léxicas deberían formar parte de las propuestas dirigidas no sólo al aprendizaje cognitivo de estos elementos léxicos, sino también al desarrollo de estrategias que permitan avanzar hacia la autonomía de los aprendientes. Esta investigación presenta una propuesta para el desarrollo del componente estratégico, a través de la identificación y sistematización de un tipo concreto de colocaciones: Verbo + Sintagma Nominal (en función de Objeto Directo).

Palabras claves: colocaciones léxicas, componente estratégico, estrategias de aprendizaje, autonomía

str./pp. 56 - 74

Fulltext

Diana Patricia VARELA CANO - LA CANCIÓN EN LA CLASE DE LENGUA EXTRANJERA (SONG IN FOREIGN LANGUAGE CLASS)

Resumen: El desarrollo de las destrezas lingüísticas es el objetivo de la enseñanza de una lengua extranjera. Los procesos que actúan en este desarrollo son la expresión y la comprensión. En ellos se incluyen diferentes tipos de actividades, orales y escritas mediante las cuales alcanzamos la competencia comunicativa. Por esto, las canciones, como fuente auténtica, es un material que aporta la posibilidad de aprender una segunda lengua mediante su comprensión pues en ellas hay narraciones en las cuales encontramos tanto contenidos socioculturales como lingüísticos

Palabras claves: canciones, destrezas lingüísticas, competencia comunicativa, actividades, contenidos socioculturales y lingüísticos

str./pp. 75 - 80

Fulltext

 

RECENZIE / REVIEWS

Daniela BREVENÍKOVÁ - Helena ŠAJGALÍKOVÁ, Štefánia DUGOVIČOVÁ, Věra ELIÁŠOVÁ. 2015. Testy z angličtiny. Úlohy s riešeniami a nahrávkami. Bratislava: Aktuell.

str./pp. 81

Recenzia

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА МИНАСЯН - RECHTORÍKOVÁ, G. 2014. Ruština pre ekonómov I. Bratislava: EKONÓM. 174 s. ISBN 978-80-225-4046-9.

str./pp. 82

Recenzia

Oľga ORGOŇOVÁ - DULEBOVÁ, IRINA. 2015. Precedentné fenomény súčasného ruského jazyka: interkultúrny a lingvodidaktický aspekt. Bratislava: Univerzita Komenského. ISBN 978-80-223-4053-3

str./pp. 83

Fulltext

 

SPRÁVY / REPORTS

Katarína STRELKOVÁ - Štúdium ruského jazyka a možnosti uplatnenia v praxi

str./pp. 84 - 85

Správa

 

CELÉ ČÍSLO