Ročník VII/1 | Strán: 119 | ISSN 1338-6743

 

OBSAH

ÚVOD

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

LÍVIA ADAMCOVÁ - LINGUISTISCHE VARIATIONSFORSCHUNG IM DEUTSCHEN (LANGUAGE VARIETY RESEARCH IN GERMAN)

Abstrakt: Die Variation ist ein charakteristisches Merkmal jeder natürlichen Sprache – auch des Deutschen. Deutsch ist kein homogenes Gebilde, sondern existiert in vielfältigen Erscheinungsformen. Der Beitrag soll – ausgehend von empirischen Beobachtungen – dokumentieren, welche Varietäten bzw. Varianten die deutsche Sprache beinhaltet. Wichtig ist dabei die Charakteristik der Dimensionen einer linguistischen Varietätenklassifikation, nachdem außer der Standardvarietät die deutsche Sprache diatopische, diastratische, diachronische und diaphasische Merkmale aufweist. Kenntnisse über die Variation der deutschen Sprache sind für alle Lehrende und Lernende im Prozess des Spracherwerbs von großer Bedeutung. Darauf will der Artikel ausdrücklich hinweisen.

Schlüsselwörter: Varietäten, Varietätenlinguistik, Standardvarietät, Dialekt, didaktische Konsequenzen für den Fremdsprachenunterricht.

str./pp. 9 - 18

Fulltext

DANUŠA LIŠKOVÁ, JANA POSPÍŠILOVÁ - FACHSPRACHE IM BÖRSENWESEN (GERMAN LANGUAGE IN STOCK EXCHANGE)

Abstrakt: V príspevku sa stručne charakterizuje nemecký odborný textu z oblasti burzovníctva a uvádzajú sa špecifiká jeho lexiky, súvislosti medzi vývinom burzy, odbornej terminológie a odborného žargónu a vzájomné vzťahy jazyka, kultúry, hospodárstva, politiky a dejinných udalostí a ich vplyv na lexiku jazyka. Súčasťou charakteristiky nemeckého odborného textu je aj opis problémov  pri dekódovaní a preklade odborného textu tohto druhu.

Kľúčové slová: odborný text, burza, lexika, médiá, preklad.

str./pp. 19 - 27

Fulltext

NINA MOCKOVÁ - SÉMOVÁ ANALÝZA CHROMATIZMOV VYJADRUJÚCICH EMÓCIE V ŠPANIELČINE (SEMIC ANALYSIS OF SPANISH CHROMATIC IDIOMS)

Abstrakt: Cieľom predkladaného článku je analyzovať frazeologické jednotky s prvkom farby v štruktúre, pomocou ktorých je v španielčine možné vyjadriť najrôznejšie emočné stavy. Frazeologizmy pochádzajú z troch lexikografických zdrojov: dvoch výkladových a jedného frazeologického slovníka (najaktuálnejšie verzie). Kontext významu skúmaných frazém či ich frekvencia používania bola overovaná pomocou Referenčného korpusu súčasného španielskeho jazyka (CREA) – anotovaná verzia z roku 2015. Článok sa teda zameriava, v prvom rade, na sémovú analýzu daných idiomatických výrazov prostredníctvom identifikácie ich sém, čo umožňuje vytvorenie sémantických kategórií pre dané frazémy. Ďalej sa článok sústredí na overenie skúmaných frazém v kontexte, čo súvisí s frekvenciou výskytu (pomocou korpusu CREA). Pri analýze sa pracuje vždy so zreteľom na konkrétne farby ako kľúčovým komponentom daných výrazov.

Kľúčové slová: frazeológia, farba, chromatizmus, emócia, séma, analýza.

str./pp. 28 - 35

Fulltext

MICHELE PAOLINI - REMARKS ON A RECENT PUBLICATION RELATING TO STEREOTYPY

Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je diskutovať o výsledkoch nedávno zverejnenej štúdie vo Francúzsku: Étude(s) de cognition politique [Štúdia(-ie) o politickej kognícii], ktorej autorom je Fred Hailon (2017). Vychádzame z hypotézy, že diskurz „sociálne utvára“ subjekt, rovnako ako subjekt „sociálne utvára“ diskurz. Zdá sa, že toto problematické prepojenie subjekt-diskurz teda aktivuje fenomén viacnásobného významu, bohatý na križujúce sa dôsledky, pretože diskurz zase naopak konštituuje „spoločenský význam“. To by znamenalo (ak to správne interpretujeme), že existuje základná sémantika diskurzu, ktorá dynamicky zasahuje do kolektívnej tvorby spoločenských konceptov, schém, kategorizácií.

Kľúčové slová:  kognícia, diskusia, kategorizácia, sémantika, stereotyp.

str./pp. 36 - 41

Fulltext

MÁRIA SPIŠIAKOVÁ - SÚČASNÝ ŠPANIELSKY EKONOMICKÝ JAZYK (CONTEMPORARY SPANISH BUSINESS LANGUAGE)

Abstrakt: Na základe textovej analýzy článkov v ekonomickom časopise Alternativas económicas sa v príspevku charakterizuje súčasný španielsky ekonomický jazyk. Pozornosť sa sústreďuje na slovotvorbu (morfologickú aj sémantickú), výskyt výpožičiek, predovšetkým anglicizmov, používanie metafor (lexikalizovaných a okazionálnych) a iných frazeologických spojení a výrazov.

Kľúčové slová: ekonomický jazyk, slovotvorba, výpožičky, metafora.

str./pp. 42 - 54

Fulltext

SOFIA TUŽINSKÁ - LUNFARDO – LA JERGA DE BUENOS AIRES (LUNFARDO – SLANG OF BUENOS AIRES)

Resumen: El objetivo del presente trabajo es describir un fenómeno lingüístico de Argentina, el lunfardo, y analizar el proceso de su transformación de la jerga marginal en una parte importante del léxico de la lengua coloquial usada por una escala amplia de los hablantes de la Argentina de hoy. El uso del lunfardo, la jerga de Buenos Aires, en sus comienzos se reducía a los grupos marginados. Se hablaba en los suburbios o en los barrios cercanos al puerto. Más tarde se extendió su léxico entre varias clases sociales a través de los textos de tango, que se hizo muy popular en la primera mitad del siglo XX y de ahí penetró también en la literatura. El lunfardo asimiló el vocabulario del italiano, portugués, polaco, castellano o de los dialectos africanos. También se caracteriza por su peculiar fonética y ortografía. Hoy en día hay palabras provenientes del lunfardo que se usan a nivel del lenguaje coloquial o familiar en la región de Río de la Plata o en la capital de Argentina.

Palabras clave: jerga, lunfardo, léxico, ortografía, fonética, literatura.

str./pp. 55 - 63

Fulltext

MARTINA ULIČNÁ - SLOVENSKO-RUSKÉ PARALELY A ODLIŠNOSTI VO VYJADROVANÍ PRIESTOROVÝCH VZŤAHOV I (SLOVAK-RUSSIAN PARALLELS AND DIFFERENCES IN THE EXPRESSION OF SPATIAL RELATIONS I)

Abstrakt: Opis morfologického systému slovenčiny určený pre cudzincov musí ako jedno zo svojich základných východísk zohľadňovať komunikačné potreby študenta, vyplývajúce z komunikačnej situácie a zámeru hovoriaceho. Potreba situovania výpovede v priestore vzniká už v prvej fáze štúdia jazyka, na jeho elementárnej úrovni, a vyjadrenie miestnych a smerových priestorových významov s rastúcou zložitosťou syntaktickej štruktúry sprevádza toto štúdium až po úroveň pokročilého ovládania jazyka. Pri porovnávacom opise slovenčiny s iným jazykom treba preto vyzdvihnúť zhody a odlišnosti spôsobov vyjadrovania priestorových významov tak, aby ponúkol študentovi benefit v podobe uľahčenia identifikácie momentov interferencie a spôsobov jej zvládnutia v komunikácii. Cieľom štúdie je porovnať miestne a smerové významy v slovenčine a v ruštine a poukázať na existujúce interferenčné javy a  vytvoriť východisko na tvorbu učebného materiálu zameraného na ich odstránenie.

Kľúčové slová: slovenčina ako cudzí jazyk, prepozície, vyjadrenie miesta a smeru, slovensko-ruské paralely.

str./pp. 64 - 78

Fulltext


 

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

 

Mª VICTORIA GARCÍA IGLESIAS - CONSIDERACIONES PARA UNA INTEGRACIÓN EFICIENTE DE LA LITERATURA EN LAS AULAS DE E/LE (CONSIDERATIONS FOR AN EFFICIENT INTEGRATIONS OF LITERATURE IN THE SFL CLASSROOMS)

Resumen: Este artículo pretende reflexionar sobre el lugar de la literatura en la clase de Español como Lengua Extranjera (ELE). Señala qué beneficios puede llevar la literatura al proceso de aprendizaje de un idioma extranjero y por qué algunos docentes son reacios a trabajar con textos literarios en sus clases. Ofrece algunas pautas sobre cómo seleccionar los textos, cómo diseñar las actividades y qué metodología seguir para trabajar con textos literarios desde las primeras etapas de aprendizaje de ELE. Finalmente, se muestran los resultados de una intervención en la clase de aprendientes principiantes de ELE basada en la lectura e interpretación de textos literarios.

Palabras clave: didáctica ELE, competencia literaria, comprensión lectora, estrategias, metodología docente.

str./pp. 79 - 88

Fulltext

KATALIN VARGA KISS - HOW TO IMPROVE THE ACADEMIC LITERACY OF SUBJECT TEACHERS – A NEW CHALLENGE FOR AN ESP INSTRUCTOR

Abstract: Research cooperation, internationalisation of the curricula, knowledge transfer, as well as, staff mobility require academics to improve their academic literacy in English. The paper highlights the challenges an ESP instructor may face in the case of an Academic Writing course for the subject teachers of various disciplines. It investigates the main characteristics of research article as a genre and also gives insight into the teaching methods of how genre-specific language use may be acquired by subject teachers regardless of their disciplines.

Keywords: internationalisation of higher education, English for Academic Purposes, academic literacy, genre-specific language use, research article as a genre.

str./pp. 89 - 94

Fulltext

TRANSLATOLÓGIA / TRANSLATOLOGY

VLADIMÍR BILOVESKÝ, MATEJ LAŠ - VZNIK SYSTEMATICKÉHO MYSLENIA O PREKLADE V RUSKU. PRIENIKY A ÚNIKY (THE ROOTS OF SYSTEMATIC THINKING ON TRANSLATION IN RUSSIA. INTERSECTIONS AND LEAKS)

Abstrakt: V článku rozoberáme vznik systematického myslenia o preklade v Rusku, skúmame jeho prvopočiatky v prvej polovici dvadsiateho storočia. Cieľom článku je pokúsiť sa vystopovať prieniky a vplyvy ruskej a západnej translatológie najmä v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Domnievame sa, že napriek uzavretým hraniciam si niektoré translatologické mémy našli cestu na obe strany hraníc.

Kľúčové slová: translatologické mémy, ruská prekladateľská škola, literárnovedný prístup, lingvistický prístup.

str./pp. 95 - 105

Fulltext

PAVOL ŠTUBŇAFREKVENTOVANÉ TLMOČNÍCKE STRATÉGIE PRI SIMULTÁNNEJ TRANSLÁCII Z TALIANČINY DO SLOVENČINY: KOMPRIMÁCIA A KONDENZÁCIA (THE MOST FREQUENT SIMULTANEOUS INTERPRETATION STRATEGY WHEN TRANSFERRING FROM ITALIAN TO SLOVAK: COMPRESSION)

Abstrakt: Predkladaná štúdia sa zaoberá teoretickými a praktickým aspektmi frekventovaných tlmočníckych stratégií aplikovaných primárne pri simultánnom tlmočení z talianskeho do slovenského jazyka. V zahraničných translatologických výskumoch sa pojmy komprimácia a kondenzácia nerozlišujú. Pre obe tlmočnícke techniky sa používa zjednocujúci pojem kompresia.

Kľúčové slová: simultánne tlmočenie, stratégia, komprimácia, kondenzácia, problém.

str./pp. 106 - 112

Fulltext

RECENZIE / REVIEWS

ZUZANA HRDLIČKOVÁ - GUMANOVÁ, G. 2018. Pronunciation Features of General American English and Received Pronunciation in Relation to Standard Slovak. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove [monografia].

str./pp. 113 - 114

Fulltext

FILIP KALAŠ - POLLMANN, A., LOHMANN, G. 2017. Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka. Bratislava: Kalligram, s. r. o. ISBN 978-80-8101-960-9.

str./pp. 115 - 117

Fulltext

EVA KOLLÁROVÁ - JEDEN Z POHĽADOV NA VYZNAMNÚ PREMIÉRU V SND: Vojna a mier L. N. Tolstého v réžii Mariána Amslera. 9. jún 2018.

str./pp. 118 

Fulltext

ALEXANDRA LENZI KUČMOVÁ - ŠTUBŇA, P., VERTANOVÁ, S. (eds.) 2017. Interdisciplinárne prístupy v teórii a didaktike tlmočenia. Bratislava: Z-F Lingua. 146 s. ISBN 978-80-8177-037-1.

str./pp. 119

Fulltext

CELÉ ČÍSLO