Ročník IX/1 | Strán: 129 | ISSN 1338-6743

Evidenčné číslo: EV 5817/19

 

OBSAH

ÚVOD

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

ĽUBOMÍR GUZI – PROBLEMATIKA JAZYKA A MYSLENIA V OBDOBÍ VÝRAZNÝCH SPOLOČENSKÝCH ZMIEN (LANGUAGE AND THINKING ISSUES IN THE PERIOD OF SIGNIFICANT SOCIAL CHANGES)

Abstrakt: V článku sa zamýšľame nad známou dichotómiou vzťahu jazyk a myslenie. Po krátkom filologicko-filozofickom úvode analyzujeme túto problematiku v pláne radikálnych spoločensko-politických zmien v ruskom jazykovom prostredí, ktoré nastali po zániku monarchie koncom druhého desaťročia minulého storočia. Hľadáme etymológiu vtedajších zmien v jazyku a myslení, sústredíme sa na výskyt nových slov, ktoré rezonovali v myslení vtedajšieho ruského človeka, ktorý mal v tom čase vôbec problémy nielen so samoidentifikáciou na úrovni osobnostnej, no aj nominačnej. Väčšina občanov sa ocitla v sémantickom pomykove, nechápala význam slov, ktoré sa onedlho stanú ich myšlienkovými východiskami pre život v principiálne nových, vo mnoho experimentálnych podmienkach. Analýze sme podrobili taktiež kognitívne postupy niektorých jazykovo-rečových obratov hlavných predstaviteľov novo sa tvoriaceho poriadku, ktorí mali hlavný význam na formovaní nielen vtedajšieho myslenia, ale aj jazyka.

Kľúčové slová: jazyk a myslenie, ruský jazyk, jazykový obraz sveta, lingvokulturológia, ruská spoločnosť.

str./pp. 9 20

Fulltext

MAGDALÉNA BILÁ, ALENA KAČMÁROVÁ, INGRID VAŇKOVÁ – THE CONTOURS OF ENGLISH AS A LINGUA FRANCA IN SCHOLARLY PUBLISHING (ANGLIČTINA AKO LINGUA FRANCA VEDECKÝCH PUBLIKÁCIÍ)

Abstrakt: Štýl písania považujeme za kultúrne špecifický v zmysle vzorcov myslenia a princípov organizácie textu; takto odráža kognitívny štýl a svedčí o lingvistickej tradícii. Cieľom prezentovaného výskumu je identifikovať preferencie v akademickom písaní nerodených používateľov anglického jazyka. Našou úlohou je v prvom rade definovať normy angloamerického štýlu písania s ohľadom na spôsob verbalizácie metodológie v štúdii; po druhé, zistiť, do akej miery sa autori od týchto noriem odchýlia. Výskum analyzuje štúdie autorov rôznych národností a prispieva tak k diskusii o tom, aké kontúry má ELF v publikovaní vedeckých štúdií.

Kľúčové slová: štýl písania, kognitívny štýl, lingvistická tradícia, anglo-americký štýl písania, publikovanie vedeckých štúdií, metodológia výskumu.

str./pp. 21  27

Fulltext

ELENA MELUŠOVÁ – ASPEKTY VZNIKANIA NOVÝCH SLOV A VÝZNAMOV VO FRANCÚZŠTINE (WORDS FORMATION IN FRENCH)

Abstrakt: Cieľom príspevku je načrtnúť najproduktívnejšie  spôsoby tvorenia slov vo francúzštine, a to hlavne odvodzovaním pomocou afixácie, skratkových slov, skratiek, akronym, metafor, metonymií, ktoré sa často premietajú do slovníka bežnej, ale aj odbornej lexiky. Poukážeme na najproduktívnejšie postupy slovotvorby a odborných lexém v súčasnom francúzskom jazyku. Na konkrétnych príkladoch porovnáme štruktúry termínov so slovenskými ekvivalentmi, ktoré sa často stali internacionalizmami.

Kľúčové slová: lexika, tvorenie slov, afixácia, skratky, skracovanie slov, metafora, metonymia.

str./pp. 28 35

Fulltext

T. V. MOROZKINA, E. S. SEMENOVA – МЕНА КОММУНИКАТИВНЫХ РОЛЕЙ В МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ  FIFA 2018 (THE EXCHANGE OF COMMUNICATION ROLES IN MEDIA DISCOURSE BASED ON THE PRESS CONFERENCES FIFA 2018)

Абстракт: В данной статье были проанализированы коммуникативные ходы, цели, тактики, определяющие успешность речевого общения коммуникантов в ситуации современного медийного дискурса на примере дискурсии пресс-конференции тренеров сборных России и Германии по футболу.

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная стратегия, медийный дискурс, коммуникативное поведение, вербальная коммуникация, межличностная коммуникация.

str./pp. 36  49

Fulltext

IVETA RIZEKOVÁ – LA DYNAMIQUE LEXICALE DU FRANÇAIS DE SPÉCIALITÉ (LEXICAL DYNAMICS OF PROFESSIONAL FRENCH)

Résumé: Le présent article porte sur la problématique des tendances dynamiques au sein du lexique français spécialisé. En s’appuyant sur des exemples concrets de la presse économique, l’auteure de l’article vise à identifier tels procédés et tels moyens de créer des termes professionnels, liés au domaine des affaires et de la communication commerciale, qui sont les plus productifs du point de vue synchrone. Dans un premier temps, elle examine des facteurs extralinguistiques qui provoquent le processus de formation des néologismes dans la sphère économique. Par la suite, elle décrit les différentes façons d’élargir et de modifier le vocabulaire économique, et cela à partir des sources internes ainsi qu’externes. Enfin, elle tente à résumer et à évaluer l’impact des changements lexicaux de la langue professionnelle sur la dynamique globale de la langue.

Mots-clés: dynamique, terme économique, vocabulaire professionnel, emprunt linguistique, abréviation.

str./pp. 50  58

Fulltext

RADOSLAV ŠTEFANČÍK – METAFORA VOJNY V JAZYKU POLITIKY (WAR METAPHOR IN THE LANGUAGE OF POLITICS)

Abstrakt: Cieľom článku je vysvetliť, ako sa používa metafora vojny a vojenského slovníka v jazyku politiky. Primárne sa analýza zaoberá používaním metafory vojny, ale zároveň predpokladá, že v politike sa používa aj množstvo výrazov spojených s vojnou. Analýza vychádza z hypotézy, že metafora vojny sa používa v kritických momentoch, vo vyhrotených situáciách alebo na zdôraznenie dôležitosti prijatých opatrení. Metafora vojna je rovnako neodmysliteľnou súčasťou politickej komunikácie počas volebnej kampane. Osobitná pozornosť je venovaná politickej komunikácii pravicových extrémistov. Pri tejto ideovej skupine sa totiž predpokladá vyššia miera využívania terminológie pôvodom z vojenského slovníka. Metafory totiž môžu u recipientov vyvolať rôzne druhy emócií, pritom emócia strachu je jednou zo základných emócií, ktorú pravicoví extrémisti používajú na mobilizáciu svojich voličov.

Kľúčové slová: metafora, vojna, politika, jazyk, Slovensko, politické strany, komunikácia.

str./pp. 59  69

Fulltext

MARTINA ULIČNÁ – MIESTO ČESKÉHO JAZYKA V JAZYKOVEJ PRÍPRAVE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV NA SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH (CZECH LANGUAGE IN LANGUAGE PREPARATION OF FOREIGN STUDENTS AT SLOVAK UNIVERSITIES)

Abstrakt: Interkomprehenzia ako schopnosť pochopiť text v istom cudzom jazyku na základe rodného jazyka alebo na základe vedomostí z iného cudzieho jazyka nadobudnutých štúdiom sa na Slovensku často spomína v súvislosti s výučbou cudzích jazykov. Vzhľadom na typologickú a genetickú príbuznosť a intenzívne kontakty v blízkej i vzdialenejšej histórii je slovensko-česká jazyková blízkosť predpokladom úspešného pochopenia českého písaného i hovoreného textu cudzincami, ktorí študujú slovenčinu ako cudzí jazyk. V slovenskej jazykovej praxi sú intenzívne česko-slovenské jazykové kontakty dôvodom, prečo hovoríme o mieste interkomprehenzívneho kurzu češtiny v rámci výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Kľúčové slová: interkomprehenzia, slovenský jazyk pre cudzincov, český jazyk na Slovensku, slovensko-česká kontrastívna komparatistika.

str./pp. 70  78

Fulltext

MILADA WALKOVÁ – SLOVENSKÁ KULTÚRA Z POHĽADU VYBRANÝCH KULTÚRNYCH UKAZOVATEĽOV (SLOVAK CULTURE FROM THE PERSPECTIVE OF SELECTED CULTURAL DIMENSIONS)

Abstrakt: Článok hodnotí slovenskú kultúru z pohľadu vybraných kultúrnych ukazovateľov podľa G. Hofsteda (1991) a M. Minkovova (2011). Analyzuje súčasné i historické javy v slovenskej spoločnosti, správanie Slovákov a používanie slovenského jazyka a porováva ich s patričnými fenoménmi v britskej a/alebo holandskej kultúre. Článok sa zameriava predovšetkým na oblasť vzdelávania, akademického písaného diskurzu a personálnej a sociálnej deixy ako prostriedku odkazovania na komunikačné roly či spoločenské postavenie účastníkov komunikácie. Pre slovenskú kultúru je typické, že prejavuje črty vyhýbania sa nejednoznačnosti, flexumility, kolektivizmu, exkluzionizmu a väčšej mocenskej vzdialenosti. Tieto kultúrne rysy však môžu mať na slovenskú societu negatívny dosah vrátane korupcie, plagiátorstva, obmedzenej politickej angažovanosti a neefektívneho zavádzania reforiem.

Kľúčové slová: interkultúrna komunikácia, kultúrne ukazovatele, slovenská kultúra, slovenská societa, personálna deixa, sociálna deixa.

str./pp. 79  90

Fulltext

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

VLADIMÍR BILOVESKÝ – SELF-REFLECTION AMONG STUDENTS AND TEACHERS: FEEDBACK WITHIN THE EDUCATIONAL PROCESS (SEBAREFLEXIA MEDZI ŠTUDENTMI A UČITEĽMI: SPÄTNÁ VÄZBA V RÁMCI VZDELÁVACIEHO PROCESU)

Abstrakt: Štúdia sa zaoberá problematikou zmeny  súčasných vzdelávacích metód, ktoré využívajú vysokoškolskí učitelia. Zdá sa, že tradičné metódy nie sú dostatočné na to, aby naučili študentov hodnotiť a spracovávať prijímané informácie, robiť rozhodnutia, prevziať zodpovednosť a rozvíjať svoje kritické myslenie. Nové formy výučby a nové prístupy k výučbe môžu študentom pomôcť rozvíjať vyššie uvedené zručnosti. Tento druh výučby si vyžaduje aj rozvoj a zdokonaľovanie vzdelávacích schopností vysokoškolských učiteľov, pretože sa mení aj tradičný vzťah medzi učiteľmi a študentmi, ako aj ich úlohy vo vzdelávacom procese.

Kľúčové slová: sebahodnotenie, sebareflexia, vyučovací proces, roly učiteľa, roly študentov, kritické myslenie, výučba prekladu odborných textov.

str./pp. 91 – 99

Fulltext

TRANSLATOLÓGIA / TRANSLATOLOGY

JARMILA OPALKOVÁ – ЯЗЫКОВAЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  VS. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА (LANGUAGE IDENTITY IN OFFICIAL DOCUMENTS. TRANSLATION PRACTICE)

Абстракт: Статья посвящена aнализу концепта языковая идентичность на фоне проблемы перевода документов, при наличии разных графических систем. В прикладном плане автор пытается указать на несостоятельность тезиса о возможности достижения консенсуса по вопросу унификации, даже на уровне стран ЕС, посредством коррекции функционирования формальных механизмов, например, внедрения единого международного стандарта по транслитерации; приводит примеры из практики перевода антропонимов с русского на словацкий язык, указывает, как влияет чувство национального суверенитета и традиции на внешние законы, действующие в современном мире глобализации и интернационализации. Кроме вопроса внутреннего единения этноса, вниманиe автора статьи сосредоточено на вопросе статуса культурных сообществ, как суверенных единиц.

Ключевые слова: языковая идентичность, норма перевода, международная транслитерация, антропонимы, коррелляционные графические системы: кириллица, латиница.

str./pp. 100 – 108

Fulltext

JOZEF ŠTEFČÍK – INTERPRETÁCIA ETIKY V RÁMCI VZDELÁVANIA TLMOČNÍKOV (INTERPRETATION OF ETHICS IN THE EDUCATION OF INTERPRETERS)

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou tlmočníckej etiky v zmysle profesionálneho tlmočenia a súvisiacimi požiadavkami a očakávaniami tlmočníckej prípravy. Prostredníctvom etických kódexov a príkladov demonštrujeme, ako sa etické kritériá používajú alebo by sa mali používať v rôznych typoch tlmočenia. Na tento účel prináša článok návrhy, ako by sa mali interpretovať etické zásady, aby sa mohli primerane uplatňovať vo vzdelávaní tlmočníkov.

Kľúčové slová: etika, tlmočenie, praktická príprava, tlmočníci.

str./pp. 109 – 116

Fulltext

OĽGA WREDE, DAŠA MUNKOVÁ, KATARÍNA WELNITZOVÁ – EFFEKTIVITÄT DES POST-EDITINGS MASCHINELLER ÜBERSETZUNG: EINE FALLSTUDIE ZUR ÜBERSETZUNG VON RECHTSTEXTEN AUS DEM SLOWAKISCHEN INS DEUTSCHE (EFFECTIVENESS OF MACHINE TRANSLATION POST-EDITING: A CASE STUDY FOCUSING ON THE TRANSLATION OF LEGAL TEXTS FROM SLOVAK INTO GERMAN)

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na efektivitu posteditácie strojového prekladu v porovnaní s humánnym prekladom. Cieľom štúdie je prostredníctvom mier automatickej evaluácie strojového prekladu porovnať kvalitu humánneho prekladu a posteditovaného strojového prekladu, pričom časový limit zohráva kľúčovú úlohu. Efektivita posteditácie bola skúmaná na strojovom preklade právneho textu (poučenie obvineného) z materinského (slovenského) jazyka do cudzieho (nemeckého) jazyka. Výsledky metrík automatickej evaluácie ukázali štatisticky významný rozdiel medzi humánnym prekladom a posteditovaným strojovým prekladom v prospech posteditovaného prekladu. V závere príspevku autorky poukazujú na faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu posteditovaného prekladu právnych textov v jazykovom páre slovenčina – nemčina.

Kľúčové slová: strojový preklad, humánny preklad, posteditácia, evaluácia strojového prekladu, právny text, nemecký jazyk, slovenský jazyk.

str./pp. 117 – 127

Fulltext

 

RECENZIE / REVIEWS 

MÁRIA SPIŠIAKOVÁ – VERTANOVÁ, S. 2019. Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského. 126 s. ISBN 978-80-223-4674-0.

str./pp. 128 – 129

Fulltext

 

CELÉ ČÍSLO