Ročník VIII/2 | Strán: 90 | ISSN 1338-6743

Evidenčné číslo: EV 5817/19

 

OBSAH

ÚVOD

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

SILVIA ADAMCOVÁ – ÜBERLEGUNGEN ZU DEN SPRACHLICHEN ZEICHEN IM DEUTSCHEN (NOTES ON THE LANGUAGE SIGNS IN GERMAN)

Abstrakt: Semiotika patrí medzi najstaršie lingvistické disciplíny, pričom zohráva aj v súčasnosti dôležitú úlohu pri dorozumievaní sa. Nielen preto, že má úzky vzťah k filozofií, ale že pomocou jazykových znakov sme schopní vyjadrovať svoje názory a idey. Fungujú ako takzvaný mentálny lexikon v našom mozgu, pričom automatizované slovné spojenia a vetné konštrukcie tvoria aj bázu novšej disciplíny – Kognitívnej lingvistiky. Príspevok sa zameriava na charakteristiku, funkcie a klasifikáciu jazykových znakov v komunikatívnych situáciách, pričom sa sústreďuje na koncepcie a znaky typické pre nemecký jazyk.

Kľúčové slová: semiotika, jazykový znak, konvencie, forma a význam, systém jazykových znakov nemčiny.

str./pp. 9 15

Fulltext

MICHAELA ČIEFOVÁ – SÚVSŤAŽNOSŤ MEDZI KULTÚRNOU DIPLOMACIOU A ZAHRANIČNÝM OBCHODOM – PRÍPAD SLOVENSKA (CULTURAL DIPLOMACY AND FOREIGN TRADE CORELLATION – THE CASE OF SLOVAKIA)

Abstrakt: Cieľom predkladaného príspevku je preskúmanie vzťahu medzi kultúrnou diplomaciou Slovenska a bilaterálnymi hospodárskymi vzťahmi s krajinami, v ktorých sa nachádza slovenský kultúrny inštitút. Našim zámerom je zodpovedať otázku, či lokality slovenských kultúrnych inštitútov korešpondujú s najvýznamnejšími obchodnými partnermi Slovenska. Okrem toho zisťujeme, či je záujem o šírenie kultúry a jazyka krajiny recipročný, teda či krajiny, v ktorých bol založený slovenský inštitút, disponujú podobnými zriadeniami na Slovensku, pričom neberieme do úvahy ambasády a konzuláty.

Kľúčové slová: kultúrna diplomacia, kultúrne inštitúty, zahraničný obchod, Slovensko, interkultúrna kompetencia.

str./pp. 16 21

Fulltext

T. V. MOROZKINA, P. A. KOLESNIKOVA – СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАИМСТВОВАНИЙ АРАБСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (SOCIAL-CULTURAL PECULIARITIES OF ARRING ORIGIN BORROWING IN THE MODERN GERMAN LANGUAGE)

Абстракт: В данной статье показан анализ тематического состава арабизмов на примере лексических единиц немецкого языка, обозначены причины распространения заимствований и связанные с этим тенденции развития современного немецкого языка.  На основании описания национально-культурных языковых особенностей выявлены лексические блоки, содержащие лексические единицы арабского происхождения, что отражает социо и лингвокультурные тенденции современного немецкого языка.

Ключевые слова: заимствования, арабизмы, лингвокультура, социум, язык, лексический состав.

str./pp. 22 30

Fulltext

JARMILA OPALKOVÁ, EMÍLIA CHARFAOUI – TEXT V CESTOVNOM RUCHU AKO SEMIOTICKÁ KATEGÓRIA. BRANDING A NAMING MIEST (TEXT IN TOURISM AS A SEMIOTIC CATEGORY. BRANDING AND NAMING OF CITIES)

Abstrakt: Článok analyzuje problematiku marketingu turistických značiek, technológií ich formovania a vplyvu na turistický imidž územia. Excerpcie prezentované v aplikačnej rovine sú slovenskej, nemeckej a ruskej proveniencie a cieľom ich analýzy je cez prizmu pojmu turistická značka ako špecifický brand súčasnej doby reflektovať extrajazykové a jazykové aspekty problematiky, osobitne sociopragmatické a lingválne východiská kreovania brandu z pohľadu jeho komunikačnej funkcie pri propagácii mesta, miestnej lokality, regiónu alebo krajiny na globálnom alebo regionálnom trhu cestovného ruchu. Na vzorke známych sloganov dominantne z oblasti mestského turizmu autorky dokumentujú v závere deklarované ako jazykové špecifiká a niektoré spoločné tendencie medzinárodného brandnamingu ako semiotickej kategórie.

Kľúčové slová: turistická značka (brand), turistický imidž lokality, sociopragmatika, lingvokulturológia v cestovnom ruchu, branding a naming miest, regiónov a krajín, globálny trh cestovného ruchu.

str./pp. 31  44

Fulltext

MARTINA ULIČNÁ – PARALELY A ASYMETRIA VÝSKYTU CHROMATIZMU BIELY VO VIACSLOVNÝCH POMENOVANIACH A FRAZEOLOGIZMOCH V RUSKOM A SLOVENSKOM JAZYKU II. (PARALLELS AND ASYMMETRY OF OCCURRENCE OF CHROMATISM WHITE IN IDIOMS IN RUSSIAN AND SLOVAK LANGUAGES II)

Abstrakt: Chromatizmus biely pomenúva jeden z dvoch základných pólov farebnej škály. Biely ako pomenovanie jednej zo základných farieb je v ruskom i v slovenskom jazyku súčasťou mnohých viacslovných pomenovaní i frazeologizmov. Predmetom druhej časti štúdie venovanej tomuto chromatizmu sú tie pomenovania v ruskom a v slovenskom jazyku, ktoré sa vyskytujú len v jednom z porovnávaných jazykov, a hľadanie charakteristík, ktorými sa použitie chromatizmu biely v týchto jazykoch vyznačuje.

Kľúčové slová: chromatizmus biely, viacslovné pomenovanie, frazeologizmus, prirovnanie, rusko-slovenské ekvivalenty, bezekvivalentná lexika.

str./pp. 45  57

Fulltext

SILVIA VERTANOVÁ – ELEMENTOS AFRICANOS EN ESPAŇOL DE CUBA (AFRICAN ELEMENTS IN THE SPANISH SPOKEN IN CUBA)

Abstracto: El artículo presenta una selección de lexemas y frasemas que se sienten parte integral del regiolecto cubano y son huellas de las lenguas africanas subsaharianas. El grupo bantú que predomina es a la vez el adstrato lingüístico más antiguo introducido en Cuba, lo cual hace difícil la identificación de su presencia en el léxico cubano actual. Un ámbito a parte lo presenta el léxico relacionado con los cultos y ritos religiosos de los esclavos negros. Además de éste, hoy en día ya están comprobadas más de doscientas palabras afronegras que gozan de vida en el registro coloquial de Cuba, de tal manera que ni se sienten como préstamos. No obstante, los bantuismos son aún más evidentes en el ámbito de la fraseología.  

Palabras clave: adstrato afronegro, bantuismos, registro coloquial, fraseología.

str./pp. 58  66

Fulltext


DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

 

MARTINA ŠIPOŠOVÁ – VPLYV PEDAGOGICKÉHO MYSLENIA UČITEĽA ANGLIČTINY NA VÝUČBU GRAMATIKY V NIŽŠOM SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ NA SLOVENSKU (THE INFLUENCE OF EFL TEACHER COGNITION ON GRAMMAR TEACHING IN SLOVAK LOWER SECONDARY EDUCATION)

Abstrakt: Autorka vedeckej štúdie prezentuje výsledky výskumu realizovaného v skupine piatich kvalifikovaných učiteliek angličtiny ako cudzieho jazyka v kontexte výučby gramatiky v nižšom sekundárnom vzdelávaní na Slovensku. Vedecká štúdia je založená na uplatnení kvalitatívnej paradigmy skúmania prostredníctvom Zakotvenej teórie, pričom autorka využila ako výskumný nástroj hĺbkové interview, ktoré bolo vzhľadom k triangulácii doplnené neštruktúrovaným pozorovaním. Výsledky poukazujú na to, že vyučovacie činnosti výskumných subjektov sú vo výraznej miere ovplyvnené ich presvedčením a individuálnym postojom k výučbe gramatiky. Tieto činnosti sú kongruentné s ich pedagogickým myslením (predovšetkým presvedčením a postojom), pričom gramatiku vnímajú ako dôležitú súčasť ovládania cudzieho jazyka, avšak zároveň sú si vedomé, že gramatika nemôže zohrávať jedinú kľúčovú úlohu pri rozvíjaní celkovej komunikačnej kompetencie.

Kľúčové slová: pedagogické myslenie učiteľa angličtiny, angličtina ako cudzí jazyk, výučba gramatiky angličtiny, zakotvená teória, hĺbkové interview, paradigmatický model.

str./pp. 67 – 79

Fulltext

TRANSLATOLÓGIA / TRANSLATOLOGY

MARINA MATYTSINA, ANASTASIA POPKOVA – ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (DIFFICULTIES IN TRANSLATION OF NON-EQUIVALENT VOCABULARY OF POLITICAL DISCOURSE)

Абстракт: В данной статье на материале ведущей британской газеты «The Guardian» в рамках контекстуального дискурс-анализа исследуются специфика политических текстов и наиболее актуальные проблемы перевода, связанные c передачей безэквивалентной лексики с английского на русский язык в средствах массовой коммуникации. Актуальность такого исследования обусловлена необходимостью рассмотрения основных классификаций безэквивалентной лексики и выявить релевантные способы перевода английских реалий и лакун.

Ключевые слова: политический текст, безэквивалентная лексика, перевод, эквивалентность, лингвокультурология, языковые реалии, лакунарность, способы перевода, средства массовой информации.

str./pp. 80 – 86

Fulltext

RECENZIE / REVIEWS 

ZUZANA GAŠOVÁ – SERESOVÁ, K. 2018. Wissenschaftliches Schreiben. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 94 s. ISBN 978-80-225-4547-1.

str./pp. 87 – 88

Fulltext

DOMINIKA VARGOVÁ – ŠTEFČÍK, J. 2019. Úspešný štart do praxe prekladateľov, tlmočníkov a freelancerov. Brno: Tribun EU. 215 s. ISBN 978-80-973351-0-6.

str./pp. 89 – 90

Fulltext

 

CELÉ ČÍSLO