Ročník IX/2 | Strán: 99 | ISSN 1338-6743

Evidenčné číslo: EV 5817/19

 

OBSAH

ÚVOD

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

SILVIA ADAMCOVÁ – AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IM DEUTSCHEN. DIE PROBLEMATIK DER SPRACHLICHEN NORM (CURRENT DEVELOPMENTS IN GERMAN LANGUAGE. THE PROBLEM OF THE LANGUAGE NORM)

Abstrakt: Príspevok je situovaný do kontextu normatívne orientovanej lingvistiky a jeho cieľom je objasniť rôzne teoretické úvahy a empirické pozorovania týkajúce sa najnovšej problematiky noriem v nemčine. V príspevku sa viackrát poukazuje na dôležitosť dodržiavania jazykovej normy v oficiálnych komunikačných situáciách. Podstatnou myšlienkou je rozlišovať medzi formami a typmi nemeckého jazyka a ich správnej relizácie v závislosti od prostredia a príslušnej komunikačnej situácie. Zásada je, aby sa účastníci komunikácie identifikovali s konkrétnym jazykovým, sociálnym a kultúrnym kontextom a dokázali si ho sami uplatniť v procese komunikácie. Potrebujú na to ovládať základy pravidiel systémovej lingvistiky. Desideráty diskutovaných javov majú ukázať možnosti ich uplatnenia aj v procese osvojovania si nemeckého jazyka.

Kľúčové slová: norma, jazyková norma, jazykové varianty, lingvistická charakteristika jazykových variantov, použitie jazykových štýlov v procese komunikácie.

str./pp. 9 16

Fulltext

VLADIMÍR BILOVESKÝ – MARGINÁLIE K SEMESTRÁLNYM PRÁCAM PÍSANIE AKO NÁSTROJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŠTUDENTOV AJ V PREKLADATEĽSTVE (OUTLINES OF TERM PAPERS WRITING AS A TOOL OF CRITICAL THINKING DEVELOPMENT OF  TRANSLATION STUDIES STUDENTS)

Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na dôležitosť semestrálnych prác  v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo ako jedného z možných nástrojov kritického myslenia. Poukazuje i na význam tejto problematiky  v   translatologickom didaktickom výskume, pretože dlhodobo stojí na jej okraji. Na základe analýzy troch konkrétnych diel americkej literatúry sledujeme rozvoj translatologického myslenia študentov, rozvoj ich prekladateľských zručností i rozvoj ich kritického myslenia.

Kľúčové slová: preklad, semestrálna práca, kritické myslenie, americká literatúra, študenti.

str./pp. 17  28

Fulltext

EDINA BOROVSKÁ, SIMONA TOMÁŠKOVÁ – VERBALE ANGLIZISMEN IN INTERNETBASIERTER KOMUNIKATION: EINE KONTRASTIVE ANALYSE IM DEUTSCHEN UND SLOWAKISCHEN (VERBAL ANGLICISMS IN INTERNET-BASED COMMUNICATION: A CONTRASTIVE ANALYSIS IN GERMAN AND SLOVAK)

Abstract: Der vorliegende Beitrag befasst sich mit verbalen Anglizismen in der Computer- und Internet-Sprache. Anhand der quantitativen und qualitativen Analyse der deutschen und slowakischen Internet-Korpora wird ein Versuch unternommen, die absolute und relative Frequenz ausgewählter Verben zu überprüfen und diese in Bezug auf ihren Gebrauch und Besonderheiten zu untersuchen. Es lässt sich feststellen, dass die analysierten Verben in beiden Sprachen orthographische und morphologische Varianten aufweisen. Bei Verben, die sich auf Computer- und Internet-Aktivitäten beziehen, handelt es sich überwiegend um Entlehnungen aus dem Englischen, die parallel zu ihren deutschen und slowakischen Entsprechungen verwendet werden.

Schlüsselwörter: Computersprache, Internet-Sprache, Anglizismen, Web-Korpora, Frequenz von Anglizismen.

str./pp. 29  37

Fulltext

MARTINA ULIČNÁ – VIACSLOVNÉ POMENOVANIA S NÁZVOM FARBY ČIERNY V RUSKOM A SLOVENSKOM JAZYKU (IDIOMS WITH COLOUR TERM BLACK IN RUSSIAN AND SLOVAK LANGUAGES)

Abstrakt: Adjektívum čierny v ruštine a v slovenčine slúžiace ako názov jednej zo základných farieb spektra sú v ruskom i v slovenskom jazyku súčasťou mnohých viacslovných pomenovaní i frazeologizmov. Predmetom štúdie je hľadanie miery ekvivalencie viacslovných pomenovaní v ruskom a v slovenskom jazyku obsahujúcich tento názov farby a analýza prípadov, v ktorých sa použitie uvedeného adjektíva v oboch jazykoch odlišuje.

Kľúčové slová: pomenovanie farby čierny, viacslovné pomenovanie, frazeologizmus, prirovnanie, rusko-slovenské ekvivalenty, úplná a čiastočná ekvivalencia lexikálneho významu.

str./pp. 38  51

Fulltext

KATARÍNA WELNITZOVÁ – TENDENCIE POUŽÍVANIA ANGLICIZMOV V SÚČASNOM PUBLICISTICKOM ŠTÝLE (TENDENCES IN THE USE OF BORROWED ENGLISH WORDS IN CURRENT PUBLICISTIC TEXTS)

Abstrakt: Predkladaný príspevok skúma používanie anglicizmov v kontexte súčasného publicistického štýlu slovenského jazyka. Jeho cieľom je zistiť tendencie používania jednotlivých podôb anglicizmov špecifickou skupinou používateľov jazyka – študentmi translatológie. Daná skupina má v rámci skúmanej problematiky dostatočné teoretické znalosti a praktické skúsenosti, pretože študenti na prekladateľských seminároch riešia prekladateľské zadania v intenciách extratextoových a intratextových faktorov (o. i. výber adekvátnych lexikálnych jednotiek, resp. ich podôb). Výskum ukazuje, že tendencia používania anglicizmov v publicistickom štýle čiastočne závisí od jazykovej aprobácie probandov. Zaujímavým zistením je, že väčšina študentov uprednostňuje zdomácnenú podobu a slovenské ekvivalenty, čím sa zachováva zrozumiteľnosť textu. Používanie pôvodných písomných podôb anglicizmov v publicistickom štýle nepreferujú ani študenti, ktorí majú v jazykovej aprobácii anglický jazyk.

Kľúčové slová: anglicizmy, tendencie, slovenský jazyk, publicistický štýl.

str./pp. 52  59

Fulltext

JARMILA RUSIŇÁKOVÁ, MOROZKINA T. V., KŇAZEVA, A. A. – СПОСОБЫ ПРОЯВЛЕНИЯ АТРИБУТОВ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (MANIFESTATION OF ATTRIBUTES IN INTERCULTURAL COMMUNICATION)

Абстракт: Настоящая статья нацелена на изучение атрибутов в немецкой и словацкой лингвокультурах и на способы передачи культурной картины мира народа посредством языковой. В данной работе атрибуция рассматривается как необходимое условие восприятия и адекватной интерпретации культурных и языковых явлений с целью построения успешной межкультурной коммуникации. Успех межкультурного общения во многом зависит не только от уровня владения иностранным языком, но и от адекватного восприятия партнера по общению и корректной интерпретации его коммуникативного поведения. При этом важное значение имеет набор знаний индивида: фоновые, культурные, языковые, процедурные и рефлексия индивида в процессе восприятия и понимания интеркультурных феноменов. В ходе исследования были определены следующие виды атрибутов: национальные, гастрономические, релишгиозные, лингвокультурные. Семантическая интерпретация наименований способствует формированию культурной и языковой картины изучаемого этноса.

Ключевые слова: атрибуция, каузальная атрибуция, межкультурная коммуникация, интеркультурные феномены.

str./pp. 60  68

Fulltext

 

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

MILAN BUJŇÁK, EKATERINA BORISOVA – ФИЛОСОФИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. КАРТИНА, КОТОРАЯ НЕ ТОЛЬКО ИЛЛЮСТРИРУЕТ (PHILOSOPHY OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION. A PAINTING THAT IS NOT ONLY ILLUSTRATING)

Абстракт: В статье мы рассматриваем культуроведческое направление иноязычного образования в преподавании русского языка как иностранного через философию обучения языку через культуру, культуры через язык. Эта философия основана на принципах синтетической культуры, прецедентных текстах информации-импрессии в диалоге культур России и Словакии. В качестве одного из типов прецедентных текстов мы выбираем живопись и рассматриваем ее методическое использование на уроках русского языка.

Ключевые слова: образование, русское слово, словесность, синтетическая культура, прецедентный текст, информация-импрессия, картина.

str./pp. 60 – 79

Fulltext

TRANSLATOLÓGIA / TRANSLATOLOGY

KATARÍNA DUDOVÁ –  MEDZIJAZYKOVÁ HOMONYMIA V PREKLADOCH POĽSKEJ POÉZIE DO SLOVENČINY (NA PRÍKLADE LEXÉMY ZAWSZE/ZAVŠE V POETICKOM OBRAZE ČASU) (INTERLINGUAL HOMONYMIA IN TRANSLATION OF POLISH POETRY INTO SLOVAK (IN THE EXAMPLE OF LEXEMA ZAWSZE/ZAVŠE IN THE POETIC IMAGE OF TIME))

Abstrakt: Cieľom príspevku bolo odkryť poetický obraz času prostredníctvom funkcie zradných slov zawsze/zavše a ich obdoby na zawsze, od zawsze. Analýzy týchto medzijazykových homoným ukázali, že slovenský preklad vo vzťahu k poľskému originálu nemá iba sprostredkujúcu funkciu. Poľská a slovenská interpretácia medzijazykových homoným prináša dva pohľady na jazykový obraz času, ktorý zachytávame cez príklady z poézie J. Twardowského  (básne Odpowiedź a Na szpilce) a W. Szymborskej (básne Chwila a Trochę o duszy) v štyroch sémantických polohách: 1. čas prežívaný zvnútra a zvonku, 2. čas ako prechod medzi dočasným a večným, 3. čas ako prerušenie stáleho plynutia, 4. čas ako podobnosť večnosti a chvíle.

Kľúčové slová: zradné slová, slovenčina, poľština, Kovalčík, Szymborska, Twardowski, poézia, preklad. 

str./pp. 90 – 98

Fulltext

 

CELÉ ČÍSLO