Ročník XII/2 | Strán: 61 | ISSN print 1338-6743 | ISSN online 2989-333X 

Evidenčné číslo: EV 5817/19

 

OBSAH

ÚVOD

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

ZDENKO DOBRÍK – JAZYKOVÁ KRAJINA ERLANGENU S DÔRAZOM NA NÁZVY ULÍC A ĎALŠÍCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV Z DIACHRÓNNO-SYNCHRÓNNEJ PERSPEKTÍVY A V KOMPARÁCII / THE LINGUISTIC LANDSCAPE OF ERLANGEN WITH THE EMPHASIS ON STREET NAMES AND OTHER PUBLIC SPACES FROM THE DIACHRONIC-SYNCHRONIC PERSPECTIVE AND IN COMPARISON

Abstrakt: Väčšina vedeckých a odborných textov opisuje a interpretuje jazykovú krajinu zo synchrónnej perspektívy s dôrazom na súčasnosť. Na jazykovú krajinu sa však dá nahliadať aj z diachrónnej a diachrónno-synchrónnej perspektívy. Súčasťou jazykovej krajiny sú tiež názvy ulíc a ďalších verejných priestranstiev. V centre pozornosti autora príspevku sú vybrané bývalé i súčasné názvy ulíc bavorského mesta Erlangen a ich komparácia s vybranými názvami ulíc Banskej Bystrice. Cieľom komparácie je poukázať na niektoré podobnosti a rozdiely v procesoch pomenovávania ulíc a v názvoch ulíc týchto miest. Východiskami uvažovania o uvedených javoch je sociálny konštruktivizmus. 

Kľúčové slová: jazyková krajina, názvy ulíc, Erlangen, Banská Bystrica, diachrónno-synchrónna perspektíva, porovnávanie.

str./pp. 9 – 17

Fulltext

NINA MOCKOVÁ – SLOVENSKÉ FRAZÉMY S TOPONYMICKÝM PRVKOM V ŠTRUKTÚRE / SLOVAK IDIOMS WITH TOPONYMIC ELEMENTS IN THEIR STRUCTURE

Abstrakt: Príspevok sa venuje frazeologickým jednotkám v slovenskom jazyku, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú toponymickú lexému. Cieľom je objasniť historický pôvod týchto frazém a ich miesto v slovenskej frazeológii. Z chronologického hľadiska ide o frazémy s toponymickými prvkami z obdobia staroveku, stredoveku a novoveku. Toponymá z obdobia staroveku odkazujú najčastejšie na udalosti z Biblie či antického Grécka. Toponymá z obdobia stredoveku reflektujú spoločensko-politické udalosti Európy od 11. do 16. storočia. Napokon, toponymá odkazujúce na novovek majú pôvod v uhorsko-tureckých bojoch. Príspevok zároveň skúma aktuálnosť daných frazeologických jednotiek v súčasnom slovenskom jazyku za pomoci dvoch elektronických korpusov: Slovenský národný korpus a korpus Aranea.

Kľúčové slová: frazeológia, frazéma, história, toponymum, slovenský jazyk, starovek, stredovek, novovek, Európa, korpus.

str./pp. 18 – 28

Fulltext

ŽELMÍRA PAVLIKOVÁ – METÁFORAS ORIENTACIONALES EN LA TERMINOLOGÍA ECONÓMICA ESPAÑOLA Y SUS EQUIVALENTES ESLOVACOS / ORIENTATIONAL METAPHORS IN SPANISH ECONOMIC TERMINOLOGY AND THEIR SLOVAK EQUIVALENTS

Abstracto: El artículo está enfocado en el análisis de las metáforas cognitivas-orientacionales obtenidas de los periódicos El Economista y Alternativas económicas en los años 2021-2022. El objetivo del estudio es analizar los términos metafóricos relacionados con la orientación espacial y, ver qué dominios fuente son los más frecuentes. Además de caracterizar, agrupar y clasificar los términos metafóricos orientacionales pretendemos determinar el grado de la equivalencia o no equivalencia   con el eslovaco. A base del análisis semántico hemos clasificado los diferentes términos metafóricos en grupos según el dominio fuente: dentro/fuera, fondo/superficial, alto/bajo, central/periférico.

Palabras clave: metáfora, metáfora orientacional, economía, término, terminología económica.

str./pp. 29 – 38

Fulltext

JARMILA RUSIŇÁKOVÁ – ACADEMIC  E-PORTFOLIO / AKADEMICKÉ E-PORTFÓLIO

Abstrakt: Cieľom daného príspevku je preskúmať koncept e-štúdia a e-portfolia ako pomerne nového nástroja vo vyučovacom procese s jeho prospešnými znakmi a tiež možnými nevýhodami. Autorka sa snaží upriamiť pozornosť predovšetkým na miesto a význam akademického e-portfólia. Portfólio slúži ako prostriedok na monitorovanie autentického (skutočného) učenia sa, vedie študenta k reflexii vlastnej práce a dáva mu možnosť rozhodnúť o kvalite vykonanej práce. V druhej časti článku je predstavený projekt KEGA "e-Portfólio ako pedagogika podporujúca integrovanú výučbu" (012EU-4/ 2023) realizovaný na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave a na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Kľúčové slová: hodnotenie, autentické učenie, e-portfólio, spätná väzba, vysokoškolské vzdelávanie, monitorovanie.

str./pp. 39 – 45

Fulltext

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

JOZEF BRUK – A CORPUS-BASED RESEARCH INTO COGNITIVE-SEMANTIC FEATURES IN ESP COURSE BOOK SECURITY PERSONNEL / KORPUSOVO ORIENTOVANÁ SONDA DO KOGNITÍVNO-SÉMANTICKÝCH PRVKOV V UČEBNICI ODBORNEJ ANGLIČTINY

Abstrakt: Príprava výučbových materiálov pre výučbu odborného cudzieho jazyka vyžaduje analýzu už existujúcich materiálov, ktoré sa osvedčili ako príklady dobrej praxe. Z tohoto dôvodu je nevyhnutné sa z jazykového sehľadiska zamerať na lingvo-didatický material používaný na Žilinskej univerzite. Článok sa preto konkrétnejšie zaoberá učebnicou Security Personnel (Pracovníci bezpečnostnej služby). Predmetný výskum vyzdvihuje pohľad kognitívnej sémantiky, menovite Filmoreovej frame teórie. Cieľom je analýza textu založená na sémantickej interpretácii vybraných príkladov. Krátka korpusová analýza dopĺňa celistvejšie prezentovanú sondu do problematiky. 

Kľúčové slová: odborný cudzí jazyk, korpus, kognitívna sémantika, teória konceputálnych rámcov, konceptuálny rámec BEZPEČNOSŤ, špecifickosť technického jazyka.

str./pp. 53 – 61

Fulltext

CELÉ ČÍSLO