Ročník XII/1 | Strán: 91 | ISSN 1338-6743

Evidenčné číslo: EV 5817/19

 

OBSAH

ÚVOD

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

ANDREA CSAPÓ-HORVÁTH, ANNIKÓ MAKKOS – BILLBOARD COMPETITION: LINGUISTIC AND VISUAL ANALYSIS OF POLITICAL BILLBOARDS OF THE 2022 PARLIAMENTARY ELECTIONS IN HUNGARY

Abstract: On 3rd April 2022 parliamentary elections were held in Hungary. Both the governing coalition and the opposition parties campaigned to get into government, and the campaign could be followed through billboards as well. This paper focuses on billboards of both the government and the opposition side. The study seeks to answer the question of what specific linguistic and visual means are used to achieve the desired effect of influencing voters and what communication methods are used by billboard makers. The study interprets the billboards as multimodal texts and analyses the combined meaning of the textual message and the visual world. The comparison of the billboards shows that the FIDESZ-KDNP coalition was more successful to identify the leader of the opposing coalition, Péter Márki-Zay with the negative past and itself with the positive future. Based on the results of the 2022 election we can say that the visual, easy-to-understand representation of the simple message of FIDESZ-KDNP had a greater impact on voters than the textual messages of the United for Hungary coalition

Keywords: political communication, multimodality, election billboards, text and composition analysis.

str./pp. 9 – 21

Fulltext

ŽELMÍRA PAVLIKOVÁ – METÁFORAS DE LA FÍSICA EN EL LENGUAJE ECONÓMICO / METAPHORS OF PHYSICS IN THE ECONOMIC LANGUAGE

Abstracto: El lenguaje económico, debido a su dinamismo, introduce constantemente nuevos términos y conceptos metafóricos. Este artículo estudia algunos aspectos del uso de la metáfora en el lenguaje económico. Nuestro trabajo se basa en el conocimiento de que la tendencia a utilizar metáforas no ha dejado de aumentar en los últimos años. El objetivo de este estudio es analizar las metáforas seleccionadas del periódico El Economista en los meses de marzo y abril de 2022. El objeto del estudio son los términos metafóricos relacionados con la física y ver qué dominios fuente son los más frecuentes. A base del análisis semántico hemos clasificado   los diferentes términos metafóricos en grupos según el dominio fuente: máquina, movimiento (aumento y disminución de la velocidad), equilibrio, flexibilidad, liquidez, temperatura y gas.

Palabras clave: metáfora, economía, física, lenguaje económico, dominio fuente.

str./pp. 31 – 40

Fulltext

LINDA KRAJČOVIČOVÁ – THE METAPHORICAL MODELING OF ANTHONY FAUCI IN AMERICAN MEDIA DISCOURSE

Abstract: In this paper, we analyze the American media discourse and metaphorical image of Anthony Fauci, prominent physician, immunologist, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, and former chief medical advisor to President Joe Biden. Our analysis is interdisciplinary and is carried out at the interface of cognitive linguistics, media linguistics, political linguistics, discourse theory, and linguistics and cultural studies. We analyze the functions and intentions of the use of metaphors and how they shape the American linguistic picture of the world.

Keywords: metaphor, American media discourse, Anthony Fauci, cognitive linguistics, discourse theory, linguistic picture of the world.

str./pp. 41 – 48

Fulltext

TERÉZIA STRUHÁROVÁ – ZVIERACIE MOTÍVY V ZBIERKE M. HATALU DVA VORVANE NA DNE VANE / ANIMAL MOTIVES IN THE ANTHOLOGY OF M. HATAL TWO SPERM WHALES AT THE BOTTOM OF THE BATH

Abstrakt: Literárnovedný príspevok sa zameriava na analýzu a interpretáciu vybraných básní slovenského básnika Mariána Hatalu zo zbierky nonsensov Dva vorvane na dne vane (2019), pričom sa kladie dôraz na prítomnosť zvieracích motívov. Vychádza sa z teoretických poznatkov o interpretácii i preklade básnického textu a tiež z teoretických poznatkov o literárnych zvieratách v nemeckom jazykovom prostredí, ktorým sa v rámci transdisciplíny zvieracie štúdiá venuje dostatočná pozornosť. Pri analýzach a interpretáciách básní sa apeluje na analógiu medzi Hatalovými básňami a nonsensovými textami nemeckého expresionistického básnika Christiana Morgensterna zo zbierky Šibeničné piesne (Galgenlieder, 1905) v origináli i v slovenskom a českom preklade.

Kľúčové slová: zvieracie štúdiá, antropomorfizácia, literárne zviera, nonsensová poézia.

str./pp. 49 – 57

Fulltext

KATALIN VARGA KISS – PROOFREADING AS LINGUISTIC SUPPORT FOR ENHANCING SCOPUS-REGISTERED PUBLICATIONS

Abstract: The paper aims to provide an insight into how non-native academics’ scientific progress may be supported by their institution’s linguistic guidance before submitting a research article to a Scopus-registered journal. It describes the stages of an internal proofreading process employed at Széchenyi István University, Hungary and highlights some common mistakes related to style, grammar and vocabulary use usually resulting either from mother tongue interference or the lack of general and/or disciplinary literacy. Finally, it makes proposals for how to improve academic writing skills.

Kľúčové slová: international ranking, academic literacy, editing and proofreading, mother tongue interference, internal proofreading process.

str./pp. 58 – 63

Fulltext

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

MICHAELA DZIVÁKOVÁ – VYUŽÍVANIE KOMBINOVANÉHO VZDELÁVANIA VO VÝUČBE ODBORNÉHO RUSKÉHO JAZYKA / THE USE OF BLENDED LEARNING IN PROFESSIONAL RUSSIAN LANGUAGE TEACHING

Abstrakt: V príspevku prinášame krátky pohľad na online výučbu cudzích jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave v predpandemickom období, zamýšľame sa nad tým, ako ovplyvnila skúsenosť s dištančným vzdelávaním spôsob a organizáciu výučby a ako je možné využiť online priestor v budúcnosti. Príspevok sa zaoberá kombinovaným vzdelávaním ako inovatívnou formou vzdelávania vo výučbe odborného ruského jazyka študentov prezenčnej formy štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, otázkami kombinácie elektronickej a tradičnej formy výučby, ich silnými a slabými stránkami.

Kľúčové slová: online výučba, platforma MS Teams, kombinovaná forma výučby, interaktívny kurz Ruština pre ekonómov, podcast.

str./pp. 64 – 70

Fulltext

MICHAELA SEPESIOVÁ – Kritické myslenie ako súčasť prípravy učiteľov anglického jazyka / Critical Thinking Development as A Necessity in Teacher Training of English Language Teachers

Abstrakt: Súčasná doba kladie zvýšené nároky na ľudské kognitívne schopnosti spojené s kritickým myslením a spracúvaním informácií. Cieľom štúdie je preskúmať, do akej miery učitelia doplnkového pedagogického štúdia k predmetu anglický jazyk a literatúra  vnímajú rozvoj kritického myslenia v rámci cudzojazyčného vzdelávania. Štúdiou zároveň zisťujeme ich pripravenosť rozvíjať kritické myslenie žiakov vo vyučovaní cudzích jazykov. Na zisťovanie dát sme použili dotazník zisťujúci štandardné postupy respondentov v rámci rozvoja kritického myslenia a rozhovory s vybranými respondentmi. Výsledky poukazujú na  štatisticky významné rozdiely medzi učiteľmi základných a stredných škôl, podobne ako na rozdiely medzi skupinami s rôznou pedagogickou praxou.

Kľúčové slová: zručnosti 21. storočia, kritické myslenie, doplňujúce pedagogické štúdium, anglický jazyk, žiak vyššieho sekundárneho stupňa vzdelávania.

str./pp. 71 – 77

Fulltext

MARTINA ULIČNÁ – HODNOTENIE PÍSOMNÉHO PREJAVU ŠTUDENTOV V ONLINE SKÚŠANÍ ODBORNÉHO JAZYKA / EVALUATION OF STUDENTS' WRITTEN EXPRESSION IN THE ONLINE EXAMINATION OF PROFESSIONAL LANGUAGE

Abstrakt: Obdobie dištančnej výučby počas pandémie Covid-19 bolo spojené s potrebou hodnotenia študijných výsledkov prostredníctvom online platforiem. Štúdia je analýzou výsledkov písomného hodnotenia úrovne ovládania odborného slovenského jazyka cudzincami, ktorí študovali v rokoch 2020 – 2022 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Cieľom analýzy bolo upozorniť na najčastejšie chyby, ktoré sme v písomnom skúšaní zaznamenali, na silné a slabé stránky písomného skúšania a na stratégie, ktorými študenti reagovali na nové podmienky testovania.

Kľúčové slová: cudzie jazyky, odborný jazyk, dištančné vzdelávanie, online skúšanie, učenie a hodnotenie.

str./pp. 78 – 87

Fulltext

RECENZIE / REVIEWS

PAVOL BURCL – HRDINOVÁ, E. M. et al. 2017. Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků. Olomouc: UP v Olomouci. 140 s. ISBN 978-80-244-5247-0. DOI: 10.5507/pdf.17.24452470.

str./pp. 88 – 89

Fulltext

CHRISTINA HINTERSTEININGER – KRUMM, Hans Jürgen. 2021. Sprachenpolitik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

str./pp. 90 – 91

Fulltext

CELÉ ČÍSLO