Ročník VI/2 | Strán: 102 | ISSN 1338-6743

 

OBSAH

ÚVOD

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

LÍVIA ADAMCOVÁ - SPRECHEN UND MÜNDLICHE KOMMUNIKATION IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT – ANSÄTZE, FORSCHUNGSFELDER UND PERSPEKTIVEN  (SPEAKING AND ORAL COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING – APPROACHES, RESEARCH FIELDS AND PERSPECTIVES)

Abstrakt: Sprecher(innen), die eine Sprache als Zweit- oder Fremdsprache erlernen, bleiben häufig anhand eines fremden „Akzents“ zu erkennen. Das Sprechen mit fremdem Akzent und mit falscher Aussprache kann durchaus negative Konsequenzen mit sich bringen. Dies gilt insbesondere in sozialen Bewertungssituationen und in der öffentlichen Kommunikation. Der Beitrag erörtert verschiedene Ansätze und Forschungsfelder der mündlichen Kommunikation im Deutschen und zeigt auf, wie die Fehler im Redefluss verhindert oder zumindest abgemildert werden können.

Schlüsselwörter: Sprechen, mündliche Kommunikation, Wahrnehmung, Produktion, phonologische Kompetenz, Verständlichkeit.

str./pp. 9 - 16

Fulltext

VLADIMÍR BILOVESKÝ - ODBORNÝ TEXT AKO VÝSLEDOK KREATÍVNEJ PRÁCE A MYSLE (NON-LITERARY TEXT AS A RESULT OF CREATIVE WORK)

Abstrakt: Zamestnávatelia a prax volajú po lepšie pripravených absolventoch. Je nutné, aby univerzitné pracoviská reflektovali potreby praxe a implementovali ich do jednotlivých študijných programov. Je však možné, aby univerzity pripravovali úzko špecializovaných absolventov? Čo je úlohou univerzít? Možné prepojenie praxe a univerzitného pracoviska demonštrujeme na príklade prípravy budúcich prekladateľov a tlmočníkov na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prostredníctvom špecifikácie jedinečnej organizácie predmetu odborný preklad.

Kľúčové slová: príprava prekladateľov a tlmočníkov, odborný preklad, CAT tools, prepojenie univerity a praxe.

str./pp. 17 - 21

Fulltext

ZUZANA HRDLIČKOVÁ - BUSINESS ENGLISH IDIOMS VS. BUSINESS TERMS (FRAZEOLOGIZMY V OBCHODNEJ ANGLIČTINE VS. ODBORNÁ TERMINOLÓGIA)

Abstrakt: Tendencia globalizácie a vzrastajúci elektronický obchod kladie dôraz na nevyhnutnosť angličtiny ako univerzálneho jazyka v obchodnej komunikácii na celom svete. Obchodná angličtina súvisí najmä s medzinárodným obchodom. Keď sa niekto angažuje v medzinárodnom obchode, často komunikuje s rodenými hovoriacimi a neustále naráža na odbornú terminológiu a idiomatické výrazy. Rodení hovoriaci často používajú idiómy v obchodnej komunikácii, pretože nemenia svoju slovnú zásobu, aby pomohli svojim obchodným partnerom. Nerodení hovoriaci si musia osvojovať obchodnú terminológiu a idiómy, aby neboli znevýhodnení. Hlavným cieľom tohto príspevku je zamerať sa obchodnú slovnú zásobu a rozvíjať intenzívne povedomie o formálnom a neformálnom štýle a kultúrnom kontexte používania jazyka. 

Kľúčové slová: odborný termín, idiomatický výraz, štýl, komunikácia.

str./pp. 22 - 29

Fulltext

TATIANA MOROZKINA - DIE SPRACHLICHEN UND KULTURELLEN ASPEKTE VOM KONZEPT „ARBEIT“ IN DER RUSSISCHEN UND DEUTSCHEN KULTUR (LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECTS OF

Abstrakt: Die vorliegende Studie untersucht sprachliche und kulturelle Aspekte des Zentralberiffs „Arbeit“ anhand der Sprichwörter in zwei verschiedenen Sprachsystemen: im deutschen und russischen. Als Forschungsschwerpunkte werden die forschenden Begriffe durch die semantische Interpretation erläutert, die das Konzept "Arbeit" in der russischen und deutschen Sprache aus dem Hintergrund fremder Kultur wahrnehmen lassen. Es wurde festgestellt, dass sich das Konzept „Arbeit“ in beiden Sprachen sowohl durch sprachliche und kulturelle Ähnlichkeiten, als auch durch Unterschiede auszeichnet. 

Schlüsselwörter:  das Sprachbewusstsein, der nationale Charakter vom Wortschatz, Mentalität, das Individuum, das sprachliche Weltbild.

str./pp. 30 - 38

Fulltext

MICHELE PAOLINI - RECODING STEREOTYPES: INTERNATIONAL VOCABULARY, ITALIANISMS AND SYMBOLS OF ‘ITALIANITY‘ IN THE SOCIOCULTURAL CONTEXT OF BRATISLAVA

Abstract: Natural language learning has characteristics of graduality and spontaneity. Spontaneous linguistic learning mechanisms work below the level of consciousness and also operate in learning a second language in an artificial context as happens in a language course. So, unintentional learning is spontaneous and parallel to voluntary learning and precedes metalinguistic awareness. Exposure to publicity signs and public scripts, graffiti, etc. plays an important role in this first stage of learning, which we could call ‘zero level‘. This paper is based on some examples offered by the urban areas of Bratislava and tries to show how environmental inputs can be a valuable educational resource.

Keywords: language learning, interlinguistic communication, Italian language, metalinguistic awareness, environmental inputs.

str./pp. 39 - 47

Fulltext

NADEŽDA VLADIMIROVNA POSPELOVA - THE ROLE OF LINGUOCULTURAL TYPES IN THE PROCESS OF CROSSCULTURAL COMMUNICATION

Abstract: This article was performed as part of lingvocultural (linguocultural) research and devoted to learning of linguocultural types.The formation of language awareness and the capacity for language communication is possible through the study of individual linguocultural types. The criteria for selection of linguocultural types are defined in the paper. The linguocultural type"an English policeman", in particular, is paid attention to, which is a part of the English national culture. It is studied through the prism of conceptual, figurative and valuable characteristics.

Keywords: language personality; linguistic identity; image; lingvocultural concept; dual nature; the main criteria of linguocultural types; conceptual characteristics;  figurative characteristics;  valuable characteristics.

str./pp. 48 - 51

Fulltext


 

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

MAGDALÉNA PATÉ - NOVÉ DIDAKTICKÉ PRÍSTUPY K VÝUČBE NEMČINY PRE ŠPECIFICKÉ ÚČELY (NEW DIDACTIC APPROACHES BY TEACHING GERMAN FOR PROFESSIONAL PURPOSES)

Abstrakt: Príspevok sa venuje problematike výučby cudzích jazykov pre špecifické účely, pričom si konkrétne všíma výučbu nemčiny pre špecifické účely pracovného života. Cieľom príspevku je popísať východiská nových didaktických prístupov k výučbe nemčiny pre špecifické účely, ich základné princípy a možnosti využitia vo vyučovacej praxi. Každá moderná výučba cudzieho jazyka má byť braná ako potenciálna príprava na povolanie. Výučba cudzieho jazyka pre špecifické účely pracovného života má za cieľ pripraviť učiacich sa na komunikačné zvládnutie rôznych situácií pracovného života v cudzom jazyku.

Kľúčové slová: didaktika, nemčina pre špecifické účely, nemčina ako cudzí jazyk, komunikácia na pracovisku, výučba cudzích jazykov orientované na kompetencie.

str./pp. 52 - 57

Fulltext

IVETA RIZEKOVÁ - STRATÉGIE A METÓDY ROZVÍJANIA VEDECKÉHO MYSLENIA U ŠTUDENTOV APLIKOVANÝCH JAZYKOV (STRATEGIES AND METHODS FOR DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC THINKING OF STUDENTS OF APPLIED LANGUAGES)

Abstrakt: Ústrednou témou príspevku je vedecké myslenie a jeho rozvíjanie v podmienkach jazykovej výučby v univerzitnom prostredí. Príspevok má ambíciu poukázať na možnosti  inovovania predmetu Cudzí jazyk v akademickom prostredí, ktorý má za cieľ rozvíjať myšlienkový potenciál poslucháčov odboru aplikovanej lingvistiky. Autorka sa inšpiruje teoretickými poznatkami, ako aj výsledkami anketového prieskumu názorov študentov na akademický jazyk a  vlastnými pedagogickými skúsenosťami. Pozornosť venuje predovšetkým stratégiám a postupom uplatňovaným pri rozvíjaní vedeckého myslenia študentov v procese prípravy akademických textov.

Kľúčové slová: vedecké myslenie, akademické písanie, stratégia, metóda, hypotéza.

str./pp. 58 - 65

Fulltext

ĽUDMILA SOLENSKÁ, ĽUBICA ROVANOVÁ - MIESTO  RÉTORIKY VO VZDELÁVANÍ  PEDAGÓGOV (A PLACE OF RHETORICS IN TEACHER TRAINING)

Abstrakt: K fundovanému vzdelávaniu pedagógov patrí aj školenie ich hlasového potenciálu a cibrenie rečníckeho štýlu. Profesionálnym nácvikom správneho zaťažovania hlasu pri výkone povolania sa dá vyhnúť znehodnoteniu obsahu hovoreného slova, ktorý má osloviť cieľovú skupinu.. Na niektorých nemeckých univerzitách už zaviedli rétorickú komunikáciu pre živé vyučovanie, ktorá v sebe integruje nielen artikuláciu, fonetiku a fyziológiu hlasu, ale aj didakticko-metodickú náuku o hovorenom slove pre každodennú školskú prax. Ide o podporu osvojovania si ústnej komunikácie ako kľúčovej kompetencie a zároveň motivačného faktora študentov v procese učenia sa. V našom príspevku sa zameriame na holistické poňatie náuky o verbálnom a neverbálnom prejave a jej praktické uplatňovanie v pedagogickej i nepedagogickej praxi.

Kľúčové slová: rétorika, prezentorika, jazyk, prozódia, reč tela, dýchanie, komunikácia, interaktívnosť, argumentácia, osobnosť učiteľa.

str./pp. 66 - 70

Fulltext

MARTINA ULIČNÁ - JAZYKOVÝ ŠTANDARD PRE ÚROVEŇ A1 V SLOVENČINE AKO CUDZOM JAZYKU (THE LANGUAGE STANDARD FOR REFEFENCE LEVEL A1 IN SLOVAK AS A FOREIGN LANGUAGE)

Abstrakt: Východiskom na vytvorenie platformy na učenie a testovanie jazykov je v súčasnosti Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR). V príspevku sa opisujú požiadavky SERR pre najnižšiu referenčnú úroveň A1 a predkladá sa návrh na možné štrukturovanie lexikálneho i gramatického materiálu nevyhnutného na dosiahnutie potrebných cieľových zručností a jazykových kompetencií pre úroveň A1 podľa SERR.

Kľúčové slová: slovenčina ako cudzí jazyk, referenčná úroveň A1, jazykový štandard, lexikálne minimum.

str./pp. 71 - 81

Fulltext

 

TRANSLATOLÓGIA / TRANSLATOLOGY

JÁN KERESTY - „NEHODY, CHYBY A POHROMY“ – POSTUPY PRI HĽADANÍ NAJADEKVÁTNEJŠIEHO PREKLADU NEPRELOŽITEĽNÉHO TEXTU NA PRÍKLADE KRÁTKEHO FILMU (“ACCIDENTS, BLUNDERS & CALAMITIES” – METHODS IN SEARCH FOR THE MOST APPROPRIATE TRANSLATION OF AN UNTRANSLATABLE TEXT ON THE EXAMPLE OF A SHORT FILM)

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá prekladateľskými postupmi a úvahovými procesmi využívanými pri hľadaní čo najadekvátnejšieho prekladu nepreložiteľného textu na konkrétnom príklade. Prvá časť sa venuje prehľadu jednotlivých nepreložiteľných prvkov vo východiskovom texte, ako aj analýze a zdôvodneniu ich nepreložiteľnosti. Druhá časť predstavuje možnosti viacerých prekladateľských postupov využiteľných pri vytváraní cieľového textu snažiacich sa v čo najvyššej miere zachovať nielen obsahové, ale aj formálne vlastnosti východiskového textu, ktoré sú dôležité pre celkový charakter originálu a mali by preto byť zachované aj v preklade.

Kľúčové slová: preklad, nepreložiteľný text, stratené v preklade, adekvátny prekladový ekvivalent.

str./pp. 82 - 94

Fulltext

KATARÍNA SERESOVÁ - Die Probleme bei der Übersetzung von Sprichwörtern (Problems in Translating Proverbs)

Abstrakt: In vorliegendem Artikel wendet sich das Hauptinteresse der Übersetzung von Sprichwörtern. In dem ersten  Teil des Artikels wird die Aufmerksamkeit den  Problemen, die bei der Übersetzung der Sprichwörter entstehen können, gewidmet. Im zweiten Teil wird die Einteilung der Sprichwörter nach ihrer Übersetzungsäquivalenz im Slowakischen in drei Kategorien dargestellt.

Schlüsselwörter: Phraseologie, Übersetzung, Sprichwörter, Äquivalenz, Probleme bei der Übersetzung.

str./pp. 95 - 102

Fulltext

 

CELÉ ČÍSLO