Ročník XI/1 | Strán: 92 | ISSN 1338-6743

Evidenčné číslo: EV 5817/19

 

OBSAH

ÚVOD

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

LÍVIA ADAMCOVÁ, SILVIA ADAMCOVÁ – AUSGANGSPOSITIONEN IM PROZESS DER VERMITTLUNG DER STANDARDAUSSPRACHE IM GERMANISTIKSTUDIUM (TEACHING THE STANDARD PRONUNCIATION IN GERMAN STUDIES)

Abstrakt: Die deutsche Sprache zeichnet sich durch eine große regionale, funktionale, soziolinguistische und situative Vielfalt aus. Sie gehört zu den plurizentrischen Sprachen und wird in mehreren Ländern als Amtssprache verwendet. Neben den Standardsprachen gibt es Dialekte, Umgangs- bzw. Alltagssprachen. Alle Sprachformen des Deutschen weisen jeweils unterschiedliche Besonderheiten auf. Typisch für Deutsch ist ein streng geregeltes Sprachsystem und Sprachnorm, zu der auch die Aussprachenorm gehört. Im Beitrag wird darauf hingewiesen, dass Deutsch in unterschiedlichen kommunikativen Situationen unterschiedlich (aus-)gesprochen und realisiert wird. Außerdem wird in einem nächsten Schritt die phonologische Kompetenz als Grundlage für den Erwerb der korrekten Standardlautung im Germanistikstudium eingegangen.

Schlüsselwörter: Sprechen, Norm, Standardlautung, phonologische Kompetenz, Aussprachebesonderheiten im Deutschen, die suprasegmentalen phonetischen Merkmale.

str./pp. 9 – 17

Fulltext

MICHAELA ČIEFOVÁ, PAVOL RAK – KOMPARATIVE ANALYSE DER DEUTSCHEN UND SLOWAKISCHEN SPRACHE AM BEISPIEL VON VERTRÄGEN (COMPARATIVE ANALYSIS OF GERMAN AND SLOVAK LANGUAGE ON THE EXAMPLE OF CONTRACTS AND AGREEMENTS)

Abstrakt: Das Ziel des vorliegenden Beitrages besteht in der Untersuchung von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen zwei indoeuropäischen Sprachen (Deutsch und Slowakisch), und zwar auf der Grundlage der kontrastiven Analyse von Verträgen. Es wird aus der These ausgegangen, dass die gemeinsame Herkunft der zwei Sprachen in gemeinsame Merkmale bezogen auf Morphologie, Syntax und Lexik resultiert hat, was auch in der Rechtssprache widergespiegelt ist. Gleichzeitig werden Merkmale der jeweiligen Rechtssysteme berücksichtigst. Die Forschung ist daher interdisziplinär; die theoretischen Grundlagen basieren auf den Kenntnissen der Sprachwissenschaft und der Jura. Es werden qualitative Forschungsmethoden angewandt, hauptsächlich kontrastive und deskriptive Analyse und Synthese.

Schlüsselwörter: Rechtssprache, Rechtssysteme, indoeuropäische Sprachfamilie, kontrastive Sprachwissenschaft, Vertrag, Slowakisch, Deutsch.

str./pp. 18 – 24

Fulltext

DARINA HALAŠOVÁ – JAZYKOVÉ VYPOŽIĆKY Z ANGLIČTINY A ICH ZAČLENENIE DO SLOVENSKEJ LEXIKY (LEXICAL BORROWINGS FROM ENGLISH AND THEIR INTEGRATION INTO SLOVAK LEXIS)

Abstrakt: Článok sa zaoberá lexikálno-sémantickou analýzou vybraných ekonomických termínov – jazykových výpožičiek z anglického jazyka a ich integráciou do slovnej zásoby slovenského jazyka. Ako príklady si autorka zvolila vybrané ekonomické termíny, ktoré sa vyskytujú v učebnici odbornej obchodnej angličtiny používanej pri výučbe odborného anglického jazyka na Ekonomickej univerzite. Zaoberá sa procesom slovotvorby ich slovenských ekvivalentov a ich používaniu v odborných publikáciách a periodickej tlači ekonomického zamerania.

Kľúčové slová: slovná zásoba, slovotvorba, lexikálno-sémantická analýza, jazykové výpožičky, terminológia.

str./pp. 25 – 32

Fulltext

NINA MOCKOVÁ – JAZYKOVÁ INTERFERENCIA U SLOVENSKÝCH ŠTUDENTOV ŠPANIELČINY AKO CUDZIEHO JAZYKA (LANGUAGE INTERFERENCE OF SLOVAK STUDENTS OF SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE)

Abstrakt: Hlavným cieľom príspevku je zmapovať z pohľadu jazykovej interferencie jazykový prejav (ústny i písomný) slovenských univerzitných študentov, ktorí študujú španielčinu ako prvý alebo druhý cudzí jazyk. Sleduje, akých druhov chýb sa študenti najčastejšie dopúšťajú a zároveň, na akej jazykovej úrovni; t. j. výslovnosť, pravopis, gramatika (morfológia alebo syntax) a slovná zásoba. Príspevok skúma príčiny týchto chýb vo vzťahu s rodným jazykom študentov (slovenčina) a zisťuje, do akej miery ovplyvňuje rodný jazyk proces osvojovania si cudzieho jazyka (španielčiny) a tiež, či sa jazyková interferencia vyskytuje na všetkých úrovniach.

Kľúčové slová: slovenčina, španielčina, jazyková interferencia, chyba, študent, úroveň.

str./pp. 33 – 41

Fulltext

MÁRIA SPIŠIAKOVÁ, NINA MOCKOVÁ – EXPRESIONES CON EL COLOR BLANCO EN ESLOVACO Y ESPAÑOL (EXPRESSIONS WITH THE WHITE COLOUR IN SLOVAK AND SPANISH)

Resumen: El artículo estudia el uso, significado, connotaciones,  rasgos comunes y diferentes de los nombres con el componente léxico “blanco“, es decir, las palabras y expersiones fijas que contienen la palabra “blanco“ en su estructura. A partir del estudio de estas unidades léxicas se revelan y describen ciertos rasgos y características distintas y comunes entre las lenguas eslovaca y española.

Palabras clave: color, blanco, expresión, connotación, significado.

str./pp. 42 – 52

Fulltext

MARTINA ULIČNÁ – KOLORIZMY ČIERNY A BIELY Z DIACHRÓNNEHO POHĽADU (COLOUR NAMES BLACK AND WHITE FROM DIACHRONIC PERSPECTIVE)

Abstrakt: Štúdia je venovaná výsledkom analýzy výskytu adjektív pomenúvajúcich farby v slovenčine v historických textoch a v dialektoch na základe materiálov Historického slovníka slovenského jazyka a Slovníka slovenských nárečí. Jej cieľom je opis zmien rozsahu lexikálneho významu adjektív biely a čierny v diachrónnom pláne a ich použitia v historických a nárečových textoch v porovnaní so súčasným spisovným jazykom.

Kľúčové slová: slovenský jazyk, lexikálny význam, diachrónia, adjektíva biely a čierny.

str./pp. 53 – 66

Fulltext

IVETA RIZEKOVÁ – LA SYMBOLIQUE DE LA COULEUR NOIRE EN FRANÇAIS ET EN SLOVAQUE (THE SYMBOLISM OF THE COLOUR BLACK IN FRENCH AND SLOVAK)

Abstract: Cet article examinera le contexte linguistique du chromatisme noir en français. Notre objectif sera d’identifier les significations des unités lexicales françaises contenant l’élément chromatique donné et de déterminer le degré de leur correspondance ou leur dissemblance avec des équivalents en slovaque. Nous utiliserons du matériel lexicographique et des corpus linguistiques comme base pour la description, l’analyse et la comparaison des unités lexicales sélectionnées et de leurs champs sémantiques dans les deux langues.

Mots-clés: couleur, noir, chromatisme, équivalent sémantique, praséologisme.

str./pp. 67 – 78

Fulltext

 

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

IVICA KOLEČÁNI LENČOVÁ – K VYBRANÝM OTÁZKAM  VIZUÁLNEJ GRAMOTNOSTI VO VÝUČBE NEMECKÉHO JAZYKA (ON SELECTED ISSUES OF VISUAL LITERACY IN THE TEACHING OF GERMAN LANGUAGE)

Abstrakt: V dnešnej multimediálnej a multimodálnej spoločnosti zohráva vizuálna gramotnosť (Visual Literacy) mladých ľudí stále dôležitejšiu rolu. Predložená štúdia poskytuje náhľad na aktuálne prístupy v danej problematike. Na základe výsledkov empirického výskumu k dištančnej cudzojazyčnej edukácii na vysokých školách a analýzy Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (GER 2020) z aspektu vizuálnej gramotnosti vyvodzujeme závery smerom k príprave budúcich učiteľov nemeckého jazyka a prepojeniu teórie s praxou.

Klíčová slova: Visual Literacy, vizuálna kultúra, vyučovanie cudzích jazykov, nové postupy.

str./pp. 79 – 86

Fulltext

 

RECENZIE / REVIEWS

ZUZANA GAŠOVÁ – ĎURICOVÁ, A., ŠTEFAŇÁKOVÁ, J. (eds.) 2021. Od textu k prekladu XV – 1. časť. Praha: JTP. 101 strán. ISBN 978-80-7374-131-0.

str./pp. 87 – 88

Fulltext

PATRÍCIA MOLNÁROVÁ – SLANČOVÁ, D., MERGEŠ, J., KLINGOVÁ, J., SOKOLOVÁ KIČURA, J. 2021. Úvod do štúdia žurnalistických žánrov v tlačových médiách. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta. 464 s. ISBN 978-80-555-2892-2.

str./pp. 89 – 90

Fulltext

NINA MOCKOVÁ – GÓMEZ-PABLOS, B. 2021. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES EN ELE (NIVEL B1-B2) Bratislava: Univerzita komenského.

str./pp. 91 – 92

Fulltext

 

CELÉ ČÍSLO