Ročník IV. | Strán: 130 | ISSN 1338-6743

 

OBSAH

ÚVOD
 

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

Lívia ADAMCOVÁ - FREMDWÖRTER IM DEUTSCHEN – EIN STÄNDIGES PROBLEM? (FOREIGN WORDS IN GERMAN – A CONSTANT PROBLEM?)

Abstract: Der Prozess der Übernahme fremder Wörter aus anderen Sprachen ist ein oft diskutiertes Problem in der germanistischen Linguistik. Der vorliegende Beitrag versucht den Entlehnungsprozess zu charakterisieren, bzw. den großen Einfluss der Fremdwörter auf das Deutsche zu erörtern. Im zweiten Teil des Beitrags werden die orthoepischen, schriftlichen, morphologischen und lexikalischen Merkmale der Fremdwörter kurz skizziert. Anschließend wird eine kleine Fremdwortgeschichte angeboten und die Anglizismen kurz beschrieben.

Schlüsselwörter: Fremdwörter, Internationalismen, Entlehnung, Anglizismen, Bereicherung der Lexik in der Vergangenheit und Gegenwart

str./pp. 9 - 18

Fulltext

Carlos DIMEO ÁLVAREZ - LA «CREACIÓN COLECTIVA»: VIGENCIAS Y DIVERGENCIAS DE UN MODELO ESTÉTICO, POLÍTICO Y CULTURAL EN AMÉRICA LATINA (Condition for Start-ups in Slovakia)

 

Reumen: Partiendo del modelo de Creación Colectiva desarrollado por el Teatro La Candelaria y el Teatro Experimental de Cali, queremos estudiar las características y elementos que sostuvieron a este nuevo modelo de teatralidad surgido en Colombia en la década de los 60. También observar cuáles de ellas no respondieron únicamente a una metodología de escritura teatral sino que además trascendieron la propia frontera del texto escénico, llegando a ocuparse de contenidos propiamente políticos y sociales. Hablando en un sentido político, en un orden irrestrictamente de modelización de contenidos y sabiendo que significó la expresión de un modelo escénico, que planteó un proceso de transformación cultural y política, buscamos en consecuencia generar un balance de la trascendencia que tuvo para el medio escénico latinoamericano y así comprender su vigencia o extemporaneidad en los resultados obtenidos a través de esta.

Palabras clave: Creación Colectiva, teatralidad, teatro político, transformación cultural, teatro latinoamericano

str./pp. 19 - 26

Fulltext

María PAZ CERVANTES BONET - REPRESENTACIÓN DE ESPAÑA EN LA PRENSA ESLOVACA (THE REPRESENTATION OF SPAIN IN THE SLOVAK PRESS)

Resumen: La imagen de los países fuera de sus fronteras en un tema que preocupa a los estados porque repercute positiva o negativamente en factores como el comercio exterior, el turismo, las migraciones, la inversión extranjera y, en general, todo aquello que puede aportar beneficio económico a los países. Se han realizado estudios que prueban que los temas relacionados con España interesan fuera de nuestras fronteras, especialmente si esos temas afectan a sus propios intereses como puede ser el rescate financiero a la economía española. El objetivo de este trabajo es hacer un estudio sobre la imagen de marca de España y su sociedad según la prensa eslovaca.

Palabras clave: Imagen de marca, España, Eslovaquia, prensa, crisis financiera

str./pp. 27 - 32

Fulltext

Milena HELMOVÁ - INTERRELIGIOSITÄT IM KONTEXT DER INTERKULTURALITÄT (INTER-RELIGIOSITY IN THE CONTEXT OF INTERCULTURALITY)

Abstrakt: Pod interkulturalitou a interreligiozitou sa chápu také situácie, v ktorých sa stretávajú a vystupujú vo vzájomných interakciách predstavitelia rôznych kultúr a náboženstiev. Z pohľadu vývoja svetových dejín je kultúrna a náboženská rôznorodosť ich sprievodným javom.Téma vzájomného ovplyvňovania kultúr a problematika vplyvu náboženstiev na konanie a správanie predstaviteľov kultúr sa stáva na začiatku tretieho tisícročia nanajvýš aktuálnou z aspektu rozvíjania medzinárodných obchodných vzťahov v kontexte vplyvu globalizačných procesov na konanie jednotlivcov.

Kľúčové slová: globalizácia, kultúra, náboženstvo, interkulturalita, interreligiozita, interkultúrna kompetencia, interreligiózna kompetencia

str./pp. 33 - 40

Fulltext

Ján KERESTY - PERCEPCIA PLEONAZMOV V RUMUNSKEJ SPOLOČNOSTI A ICH PREKLAD DO SLOVENČINY (THE PERCEPTION OF PLEONASMS IN THE ROMANIAN SOCIETY AND THEIR TRANSLATION INTO THE SLOVAK LANGUAGE)

 

Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou pleonazmov ako jazykovej odchýlky v súčasnej rumunčine. Analyzuje niektoré teoretické aspekty tohto javu v rumunčine a prináša krátke porovnanie s pohľadom na pleonazmus v slovenskej jazykovede. Vysvetľuje pleonastickú povahu viacerých slovných spojení existujúcich v súčasnej rumunčine buď z pohľadu etymológie alebo logiky a dotýka sa tiež otázky ich slovenských prekladových ekvivalentov. V neposlednom rade približuje vzťah odbornej rumunskej verejnosti i bežnej spoločnosti k tomuto javu a k jeho používaniu.

Kľúčové slová: pleonazmus, rumunčina, chyba, etymológia, sémantika, preklad, slovenčina

str./pp. 41 - 51

Fulltext

Katarína KLIMENTOVÁ - LOS PROCESOS MORFOLÓGICOS MÁS PRODUCTIVOS EN LA FORMACIÓN DEL LÉXICO ESPECIALIZADO EN ESPAÑOL (PRODUCTIVE WAYS OF WORD FORMATION IN SPANISH FOR SPECIFIC PURPOSES)

 

Abstrakt: Odborná slovná zásoba hrá dôležitú úlohu pri obohacovaní slovnej zásoby konkrétneho jazyka. Rôzne odvetvia vedy, techniky a výroby prinášajú nové pojmy, ktoré je potrebné čo najvýstižnejšie označiť a pomenovať. Z tohto dôvodu vznikajú nové slová – termíny. Jazyk disponuje rôznymi spôsobmi tvorenia termínov. V príspevku sa zaoberáme produktívnymi spôsobmi tvorenia španielskych termínov z oblasti manažmentu poľnohospodárskych podnikov.

Kľúčové slová: španielsky odborný jazyk, termín a terminológia, derivácia, viacslovné termíny, manažment poľnohospodárskych podnikov

str./pp. 52 - 58

Fulltext

Iveta MAAROVÁ - KULTURÉMA A JEJ CHARAKTERISTIKA (CHARACTERISTICS OF CULTUREME)

 

Abstrakt: V príspevku sa autorka venuje pojmu kulturéma a predstavuje ju ako relatívne nový výraz, ktorého kontextové súvislosti sa v slovenskej kulturológii doposiaľ nepredstavujú v súvislejších a podrobnejších teoretických výskumoch v porovnaní so španielskou kulturologickou školou. Autorka príspevku tu vychádza z teoretických konceptov, ktoré predostrela skupina lingvistov v Granade, v Španielsku. Teoretické východiská sú ilustrované rôznymi príkladmi mexických a slovenských kulturém.

Kľúčové slová: kulturéma, experimentálna a typologická lingvistika, mexické a slovenské kulturémy

str./pp. 59 - 68

Fulltext

Štefan POVCHANIČ - DE LA NAISSANCE DES CANONS LITTÉRAIRES (THE BIRTH OF LITERARY CANONS)

 

Abstrakt: Štúdia O zrode literárnych kánonov ilustruje poznanie, že substitúcia systémov, ktorá je základom literárneho vývoja, neprebieha vždy na hlavnej línii.. Slovami Victora Šklovského, niekedy „dedičstvo prechádza nie z otca na syna, ale zo strýka na synovca“. Retrospektívny pohľad z vyvýšeniny Parnasu, literárneho fenoménu, ktorý priam kánonicky ovládol totalitu francúzskej literatúry v 60-tych a 70-tych rokoch 19. storočia, nás priviedol až k primárnemu zdroju celého pohybu, ktorým bola poetika Hugovej zbierky Východné spevy, označovaná ako pitoreskná škola. V danej fáze literárneho vývinu bola len „vedľajším ramenom“ dominujúcej intímnej lyriky romantikov. Nasledujúcu generácia sa však bude inšpirovať práve týmto jednorazovým „vybočením“ pri svojom opozitnom pohybe voči kánonu danej epochy. To bude prípad hnutia umenie pre umenie, ktoré reaguje na oficiálnu požiadavku spoločenskej angažovanosti umenia. No ukázalo sa, že v prípade priaznivých podmienok sa tento literárny systém, ktorý spočiatku figuroval na vedľajšej línii, mohol stať v novej konfigurácii dominantnou tendenciou literárneho vývinu. Sme svedkami povýšenia „strýkovho dedičstva“ na úroveň hlavnej línie vývoja. To bude prípad PARNASU, ktorý princípy umenia pre umenie. spojí s vedeckou ambíciou a svojou chladnou krásou ovládne literárne pole.

Kľúčové slová: substitúcia systémov, pitoreskná škola – umenie pre umenie – Parnas

str./pp. 69 - 77

Fulltext

Roman SEHNAL - VZÁJOMNÝ VPLYV ODBORNEJ A BEŽNEJ SLOVNEJ ZÁSOBY V TALIANČINE (THE MUTUAL INFLUENCE OF PROFESSIONAL AND GENERAL VOCABULARY IN THE ITALIAN LANGUAGE)

 

Abstrakt: Proces obohacovania slovnej zásoby talianskeho jazyka je trvalý fenomén. Príspevok podáva stručný prehľad sémantických zmien talianskych terminologických pomenovaní v procese lexikálnej migrácie. Zvláštna pozornosť sa venuje vzťahu a vzájomnému vplyvu technických pojmov a slov bežnej zásoby. Proces slovnej migrácie a miešania jednotlivých štýlov je jedným z najproduktívnejších spôsobov obnovy a modernizácie slovnej zásoby, ktorý vedie aj k zbližovaniu odbornej a bežnej komunikácie.

Kľúčové slová: odborná terminológia, bežná slovná zásoba, konotácia, denotácia, slovná migrácia, eufemizmy

str./pp. 78 - 86

Fulltext

 

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

Lenka KALOUSKOVÁ  - ANALÝZA GRAMATICKÝCH CHYB V PÍSEMNÝCH PRACÍCH Z HOSPODÁŘSKÉ NĚMČINY (ANALYSIS OF GRAMMATICAL MISTAKES AND ERRORS FOUND IN WRITTEN WORKS IN BUSINESS GERMAN)

Abstrakt: Cílem tohoto článku je shrnout, analyzovat a popsat nejčastější gramatické chyby v písemných pracích z hospodářské němčiny, zjistit příčinu chyb a napomoci tak k jejich eliminaci. Za tímto účelem bylo analyzováno 300 písemných zkouškových prací na různá hospodářská témata. Výzkum ukázal, že nejpočetnější jsou chyby morfologické povahy, kterým dominuje flexe členů, zájmen a přídavných jmen. Příčinou vzniku chyb je kromě nepozornosti a nedostatečného procvičení také intralingvální a interlingvální interference, kdy je student ovlivňován pravidly svého mateřského jazyka a angličtiny.

Keywords: gramatické chyby, interferenční chyby, hospodářská němčina

str./pp. 87 - 96

Fulltext

Farida DJAILEB - TEACHING READING COMPREHENSION IN ESP: THE CASE OF COMPUTER SCIENCES IN ALGERIA

 

Abstrakt: Na dnešných alžírskych univerzitách je vyučovanie anglického jazyka pre počítačové vedy nevyhnutné, keďže sa študenti mienia zúčastňovať na seminároch a konferenciách na celom svete, majú však hlavné nedostatky v čítaní, gramatike a v slovnej zásobe. My ako učitelia môžeme študentom pomôcť prekonať tieto nedostatky vytvorením vhodných sylabov, ktorých základom je komunikatívny prístup k výučbe jazyka. V našom prípade sme si vybrali sylabus založený na učebných úlohách (task based syllabus), pretože spočíva v úlohách, ktoré v priamej výučbe možno realizovať (interpretácia grafov a tabuliek atď.). V príspevku sme sa pokúsili objasniť niektoré stratégie čítania s porozumením, podporujúce efektívne učenie.

Kľúčové slová: odborná angličtina (angličtina pre špecifické účely), čítanie, sylabus, počítačové vedy

str./pp. 97 - 102

Fulltext

Dušan KOSTRUB, Martina ŠIPOŠOVÁ - INTERPRETATÍVNE SKÚMANIE VÝUČBY ANGLICKÉHO JAZYKA INTERAKCIA ŽIAKA A UČITEĽA S CUDZOJAZYČNÝM UČIVOM (INTERPRETATIVE RESEARCH OF THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING TEACHER AND STUDENT INTERACTION WITH THE CONTENT OF THE STRUCTURE)

Abstrakt: Autori vo vedeckej štúdii predkladajú dizajn kvalitatívneho skúmania výučby anglického jazyka v edukačnom kontexte vyššieho sekundárneho vzdelávania. V rámci tohto skúmania sa autori zameriavajú na identifikovanie interakčných príklonov/odklonov a ich dôsledkov vo výučbe anglického jazyka. Autori interpretujú výsledky výskumu formou konceptuálnej mapy, ktorá reprezentuje identifikované vzťahy medzi jednotlivými kategóriami skúmaných javov s indukovaným skúmaným fenoménom. Výsledky skúmania poukazujú na preferenciu jediného modelu výučby a na jeho dôsledky

Kľúčové slová: výučba, angličtina ako cudzí jazyk, interakcia, interakčný príklon/odklon, kvalitatívny výskum, konceptuálna mapa

str./pp. 103 - 117

Fulltext

 

TRANSLATOLÓGIA

Eva REICHWALDEROVÁ - TRADUCCIÓN DE NOMBRES PROPIOS EN OBRAS AUDIOVISUALES EL CASO DE ANTROPÓNIMOS EN LAS PELÍCULAS DE PROVENIENCIA HISPANOHABLANTE (TRANSLATION OF PROPER NAMES IN AUDIOVISUAL WORKS THE ANTHROPONYMS IN THE MOVIES OF SPANISH LANGUAGE ORIGIN)

Abstrakt: Príspevok sa venuje problematike prekladu vlastných mien v audiovizuálnych textoch. Poukazuje na špecifiká audiovizuálneho prekladu, všíma si predovšetkým preklad pre dabing a titulky. V príspevku je načrtnutá analýza prekladateľských postupov a stratégií, ktoré dominujú pri preklade vlastných mien, konkrétne antroponým, pričom sa poukazuje na konkrétne prekladateľské riešenia – slovenské a české – vo vybraných filmoch hispanofónnej proveniencie. Komunikačný prístup k problematike je reflektovaný pri analýze prezývok ako funkčných vlastných mien, ktoré slúžia ako identifikačný znak filmových postáv.

Kľúčové slová: audiovizuálny preklad, audiovizuálny text, vlastné mená, antroponymá

str./pp. 123 - 130

Fulltext

 

CELÉ ČÍSLO