1. Jazyky príspevku:

 • slovenský jazyk,
 • český jazyk,
 • anglický jazyk,
 • nemecký jazyk,
 • ruský jazyk,
 • francúzsky jazyk,
 • španielsky jazyk,
 • taliansky jazyk.

 

2. Abstrakty a kľúčové slová príspevku:

Abstrakt s kľúčovými slovami sa píše POVINNE v anglickom jazyku a v slovenskom jazyku.

Abstrakt je konkrétna a výstižná charakteristika obsahu štúdie/článku. Podľa normy ISO je to skrátené, presné vyjadrenie obsahu dokumentu bez dodatočnej interpretácie jeho výkladu alebo kritiky a bez hodnotiaceho stanoviska toho, kto je autorom abstraktu. Abstrakt má byť zrozumiteľný (aj bez štúdia celého dokumentu), koncízny a kompletný. Ak je dobre vypracovaný, uľahčuje a zefektívňuje čítanie celej práce. Nemá obsahovať ani jedno zbytočné slovo, musí byť logický, plynulý a dobre čitateľný. Je miniatúrou textu bez špecifických detailov. Rozsah: max. 8 riadkov v šablóne dokumentu.

 

3. Tematické zameranie príspevku:

Autor príspevku je zodpovedný za dodržanie tematického (obsahového) zamerania svojho príspevku.

 

Jazyk, komunikácia, kultúra (JKK)

Rubrika je venovaná predovšetkým:

 • lingvistickým javom na úrovni synchrónie a diachrónie,
 • porovnávacej lingvistike,
 • teórii komunikácie a interkultúrnej komunikácie,
 • dejinám a kultúre jazykovej oblasti.

 

Didaktika a metodika vyučovacích a cudzích jazykov (DMJ)

Rubrika je venovaná najmä:

 • didaktike jazykov,
 • metodike výučby jazykov,
 • učebným štýlom a stratégiám v cudzojazyčnej edukácii,
 • testológii v kontexte SERR pre cudzie jazyky.

 

Translatológia (TRA)

Rubrika je venovaná najmä:

 • teórii a praxi prekladateľstva a tlmočníctva,
 • prekladu a tlmočeniu všeobecného a umeleckého textu z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak,
 • prekladu a tlmočeniu odborného textu z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak, najmä v ekonomických vedách.

 

Správy (SPR)

Rubrika je venovaná:

 • správam z vedeckých podujatí a podporných vedeckovýskumných aktivít Fakulty aplikovaných jazykov a Ekonomickej univerzity EU v Bratislave

 

Recenzie (REC)

Rubrika je venovaná:

 • recenziám vedeckých statí, odborných článkov, projektových štúdií, publikácií a monografií vytvorených na fakulte, na iných vysokých školách na Slovensku a v zahraničí.

 

4. Rozsah príspevku

Vedecký článok (štúdia) (8 až 10 strán) – vedecký žáner

Všestranné, systematické a podrobné osvetlenie jednej, spravidla úzko vymedzenej témy. Dôležitá je ucelenosť a všestrannosť spracovania.  Autor štúdie využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje všetky dovtedy známe poznatky o danej téme. Obohacuje ich o nové pôvodné poznatky,  ktoré sú výsledkom autorovej vlastnej vedeckej práce, a predkladá závery.

 

Odborný článok (4 až 5 strán) – populárno-náučný žáner

Podrobné a prehľadné osvetlenie vybranej problematiky v rámci širšieho kontextu. Autor odborného článku definuje, analyzuje, porovnáva a aplikuje veci a javy v rámci zvoleného kontextu. 

 

Recenzia (1,5 až 3 strany) – podobou aj funkciou úzko súvisí s posudkom

Je to zhodnotenie hotového, publikovaného diela. Je to text stojaci medzi potenciálne neznámou prácou a zvedavým záujemcom o túto prácu. Čitateľ recenzie chce vedieť, čo práca obsahuje a ako ju hodnotí odborník.

 1. časť recenzie – stručná informácia o celej recenzovanej práci (informačná),
 2. časť recenzie – vecný a objektívny pohľad na recenzovaný text ,
 3. časť recenzie – hodnotenie.

Recenzia nie je ani interpretácia, ani kritika.

 

Správa (1 až 3 strany) – podrobná informácia o vedeckých podujatiach a podporných vedeckovýskumných aktivít

Treba uvádzať ciele, zámery, výsledky a prínos podujatia alebo aktivity v oblasti vedy a výskumu.

 

5. Úvod, jadro a záver príspevku:

Príspevok musí mať úvod, jadro a záver. V úvode sa jasne definujú zámery a ciele príspevku, v závere autor príspevku hodnotí, vyvodzuje a navrhuje riešenie zvolenej problematiky, poprípade predkladá vlastné závery.

 

6. Citáty a citácie v texte príspevku:

Žiadame autorov príspevkov dôsledne dodržiavať citácie v tvare:

„Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text“ (Soták, 2010, s. 58).

Citát je časť textu príspevku doslovne prevzatého od iného autora. Túto časť textu je potrebné označiť na začiatku a konci prevzatej časti úvodzovkami a kurzívou. Za citátom nasleduje citácia v zátvorke, t.j. číselné označenie aritmetického poradia citátu v texte, rok vydania zdroja a strana, na ktorej sa nachádza doslovne prevzatá časť textu. Všetky uvedené citáty sa uvedú v zozname citovanej literatúry v takom aritmetickom poradí, v akom sa uvádzajú v texte príspevku.

 

7. Parafrázy v texte príspevku a ich odlíšenie od citátu:

Parafrázy v texte príspevku nie sú doslovne prevzatou časťou textu (myšlienky) od iného autora a neuvádza sa do úvodzoviek. Tým sa parafráza odlišuje od citátu. Podstatnou časťou parafrázy je však myšlienka iného autora, ktorú môžeme v našom príspevku vysvetľovať a vyjadriť jej formuláciu inými slovami, a preto za každou časťou nášho textu, v ktorej parafrázujeme myšlienky iných autorov, treba uviesť v zátvorke zdroj pôvodnej myšlienky nasledovne:

Soták vo svojich výskumoch uvádza, že text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. (Soták, 2011, s. 35).

Všetky uvedené parafrázy sa uvedú v zozname použitej literatúry.

 

8. Zoznam použitej a zoznam citovanej literatúry

V príspevkoch je potrebné dôsledne odlišovať a uvádzať samostatne zoznam citovanej literatúry a zoznam použitej literatúry (pozri bod 7 a 8).

 

9. Pri písaní dodržiavajte najmä:

 • Príspevok spracujte v MS Word 1997 a vyššie.
 • Vzhľad šablóny ani okraje a riadkovanie nemeňte.
 • Používajte jeden typ písma TIMES NEW ROMAN, veľkosť 10.
 • riadkovanie – 1
 • Zarovnanie textu – zarovnať doľava.
 • Nepoužívajte žiadne štýly (len formátovanie – tučné, podčiarknuté, kurzíva, index horný, dolný)
 • Nepoužívajte medzery ani tabulátory na začiatku odseku.
 • Vyhnite sa dvojitým medzerám medzi slovami.
 • Nepoužívajte voľné riadky (2 x enter) medzi odsekmi a ani medzi nadpisom a textom. Všetko je nastavené v šablóne.
 • Špeciálne symboly používajte len ak sú nevyhnutné.
 • Nepoužívajte grafické ozdoby pri nadpisoch a pod.
 • Obrázky vkladajte do textu vo formáte jpg v kvalite aspoň 150 dpi.
 • Tabuľky v texte označte formou Tabuľka 1 Názov tabuľky (nad tabuľkou). Tabuľky sa odporúčajú v prípade účinnejšej prezentácie výsledkov (v porovnaní s obrázkom), rovnaké údaje je možné v tabuľke aj grafe zobraziť len vo výnimočnom prípade (o výbere zobrazenia výsledkov rozhoduje redakcia časopisu).
 • Grafy, obrázky v texte označte formou Obrázok 1 Názov obrázka (pod obrázkom). Pri prevzatých obrázkoch je nevyhnutné uviesť zdroj. Počet obrázkov má byť čo najnižší.
 • V žiadnom prípade v príspevku nepoužívajte poznámky pod čiarou.
 • Nepoužívať: o d d e ľ o v a n i e písmen medzerami ani rozšírené l dc yhym` j nu‚ l dc ydqx, de-lenie slov, dvojstĺpcové texty.
 • Rozlišujte písmeno veľké O a číslicu 0, malé písmeno l a číslicu
 • Nepriraďujte štýly odsekom, nevkladajte zalomenie riadku, oddielu a strany.
 • Autori môžu skracovať často uvádzané výrazy – tieto skratky sa musia vysvetliť pri prvom objavení v texte, napr. materská škola (ďalej MŠ), školský vzdelávací program (ďalej ŠkVP) a pod.