Ročník VII/2 | Strán: 110 | ISSN 1338-6743

 

OBSAH

ÚVOD

 

JAZYK, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA / LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

LÍVIA ADAMCOVÁ – TEXTKOMPETENZ IM AKADEMISCHEN BEREICH: FORSCHUNG – ENTWICKLUNG – PRAXIS (TEXT COMPETENCE IN THE ACADEMIC FIELD: RESEARCH – DEVELOPMENT – PRACTICE)

Abstrakt: Práca s textom v univerzitnom vzdelávaní patrí k primárnym kompetenciám študentov vyžadujúcich nielen ovládanie druhov textov, ale aj ich recepciu a produkciu. Predložený príspevok poukazuje na úroveň slovenských študentov čo sa týka ich jazykovej a textovej kompetencie a na požiadavky, ktoré sa v tomto smere na nich kladú. Konkrétne ide o problémy týkajúce sa okrem iného interkultúrneho pozadia akademických textov a procesu vedeckého výskumu.

Kľúčové slová: text, textová kompetencia, akademické písanie v nemeckom jazyku, čítanie s porozumením, vedecký jazyk.

str./pp. 9 15

Fulltext

MILENA HELMOVÁ  KOMMUNIKATION ZWISCHEN KULTUREN AUS DER PERSPEKTIVE VON INTERNATIONALEN GESCHÄFTSVERHANDLUNGEN (COMMUNICATION AMONG CULTURES FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEGOTIATIONS)

Abstrakt: In diesem Beitrag wird interkultureller Dialog aus der Verhandlungsperspektive im internationalen Kontext betrachtet. Es wird der Frage nachgegangen, wie in internationalen Geschäftsverhandlungen interkulturelle Kommunikation den Verlauf und die Erreichung des Zieles beeinflusst. Von den Verhandlungspartnern werden nicht nur Fach-, Sozial- und Sprachfertigkeiten gefordert, sondern es wird erhöhte Aufmerksamkeit der interkulturellen Kommunikation und Kompetenz gewidmet. Allein der Wille, in den interkulturellen Dialog zu treten, bedeutet noch keineswegs, dass dieser erfolgreich sein wird. Erst dann, wenn die Interaktionspartner eine Dialogfähigkeit mitbringen, wird ein für beide Seiten zufriedenstellender interkultureller Dialog möglich.

Schlüsselwörter: internationale Geschäftsverhandlung, interkultureller Dialog, interkulturelle Kommunikation und Kompetenz.

str./pp. 16 23

Fulltext

EVA MAIEROVÁ – IDIÓMY V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII (IDIOMS IN MARKETING COMMUNICATION)

Abstrakt: Predkladaný článok je súčasťou projektu KEGA Idiomatické výrazy v obchodnej komunikácii (015EU-4/2017), spracovávaného na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave ako výskumnom pracovisku. Príspevok sa zameriava na problematiku idiomatických slovných spojení, ktoré sa vyskytujú v marketingovej komunikácii v anglickom jazyku so zvláštnym zreteľom na jazyk reklamy v anglických reklamných spotoch a inzerátoch. Idiómy sa v uvedenom diskurze využívajú pre ich atraktívnosť a zapamätateľnosť. Zároveň sú však určitým úskalím pre používateľov angličtiny ako cudzieho jazyka, preto sa článok venuje aj spôsobom osvojovania si idiómov.

Kľúčové slová: frazeológia, idiómy, marketing, reklama, angličtina pre špecifické účely.

str./pp. 24 30

Fulltext

NINA MOCKOVÁ – CHROMATIZMY ČERVENEJ FARBY V  SLOVENČINE A ŠPANIELČINE (IDIOMS WITH RED COLOUR IN SLOVAK AND SPANISH

Abstrakt: Príspevok skúma frazeologické jednotky, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú červenú farbu, takzvané chromatizmy. Porovnáva slovenské chromatizmy s červenou farbou so španielskymi, a to z hľadiska ich štruktúry, sémantických konotácií i z hľadiska prekladu, nakoľko nie všetkým frazémam vo východzom jazyku zodpovedajú presné ekvivalenty v cieľovom jazyku. Cieľom príspevku je zistiť spoločné znaky a rozdiely medzi chromatizmami červenej farby v  slovenčine a španielčine z pohľadu zadefinovaných kritérií.

Kľúčové slová: frazeologizmus, červená, farba, slovenčina, španielčina.

str./pp. 31 41

Fulltext

OLGA RYAKHOVSKAYA  ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСЕМА БОЖАТКА НА СЛАВЯНСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОНЕ (НА ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ) (RUSSIAN DIALECTAL WORD “BOZHATKA” IN THE SLAVIC CULTURAL SITUATION)

Абстракт: Статья посвящена исследованию одного из наименований терминов родства. Этот термин номинирует не кровное родство, а духовное: речь идет о наименовании крестной матери в связи со свадебным обрядом в севернорусской диалектной традиции. Для сопоставления анализируется также наименование крестного отца. Исследуется семантика, происхождение и употребление слова “божатка” на территории русского Севера, а также его аналоги в других славянских языках. В статье показана лингвокультурная значимость данной лексической единицы для русской северной традиции и языкового сознания, в котором сохраняются древние архетипические представления об устройстве семьи и мира.

Ключевые слова: Божатка, крестная мать, термины родства, свадебный обряд, севернорусская диалектная традиция.

str./pp. 42 47

Fulltext

JARMILA RUSIŇÁKOVÁ – ANGLICKÉ IDIÓMY - TEÓRIA A PRAX (ENGLISH IDIOMS – THEORY AND PRACTICE)

Abstrakt: Predkladaný článok je súčasťou projektu KEGA pod názvom Idiomatické výrazy v obchodnej komunikácii podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu je preskúmať súčasnú frazeológiu v oblasti ekonómie, diplomacie a práva a rozvíjať čitateľskú gramotnosť a návyky hovorenia študentov so zreteľom na idiomatické výrazy používané v profesionálnom prostredí. Autorka článku prezentuje výsledky pedagogického a študijného snaženia v danej oblasti a uvádza tiež študentské osobitosti v interpretácii idiomatických výrazov.

Kľúčové slová: komunikácia, dekódovanie, kódovanie, odborný anglický jazyk, idiomatický výraz.

str./pp. 48 54

Fulltext

RADOSLAV ŠTEFANČÍK, M. S. MATYTSINA  ИММИГРАЦИОННЫЙ ДИСКУРС В МАТЕРИАЛАХ ГЛОБАЛЬНЫХ СМИ (IMMIGRATION DISCOURSE IN GLOBAL MEDIA)

Aбстракт: В статье в рамках критического дискурс-анализа на материале ведущих британских изданий “Daily Mail” и “The Guardian” исследуются особенности дискурсивной репрезентации мигрантов, беженцев и просителей убежища накануне референдума о членстве Великобритании в ЕС 2016 года, определяются основные дискурсные топики с помощью категорий, формирующих дискурсивное представление мигрантов, беженцев и просителей убежища в новостных сообщениях британских консервативных и либеральных изданий.

Ключевые слова: критический дискурс-анализ, мигранты, беженцы, просители убежища, дискурсный топик.

str./pp. 55  61

Fulltext

MARTINA ULIČNÁ  SLOVENSKO-RUSKÉ PARALELY A ODLIŠNOSTI VO VYJADROVANÍ PRIESTOROVÝCH VZŤAHOV II (SLOVAK-RUSSIAN PARALLELS AND DIFFERENCES IN THE EXPRESSION OF SPATIAL RELATIONS II)

Abstrakt: Pri porovnávacom opise slovenčiny s ruským jazykom treba do popredia vyzdvihnúť zhody a odlišnosti spôsobov vyjadrovania priestorových významov, aby aplikácia výsledkov opisu uľahčila identifikáciu momentov interferencie a spôsobov jej zvládnutia v komunikácii. Cieľom druhej časti štúdie venovanej tejto problematike je porovnať vyjadrenie východiska a cieľa pohybu v slovenčine a v ruštine, poukázať na existujúce interferenčné javy a vytvoriť východisko pre tvorbu učebného materiálu zameraného na ich odstránenie.

Kľúčové slová: slovenčina ako cudzí jazyk, prepozície, vyjadrenie miesta a smeru, slovensko-ruské paralely.

str./pp. 62 – 74

Fulltext


 

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV / DIDACTICS AND METHODOLOGY OF TEACHING AND FOREIGN LANGUAGES

 

ZUZANA HRDLIČKOVÁ – ZLEPŠOVANIE ČITATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ PROSTREDNÍCTVOM ON-LINE NOVÍN A ČASOPISOV (IMPROVING READING SKILLS USING ON-LINE NEWSPAPERS AND MAGAZINES)

Abstrakt: Jednou zo základných zručností, ktorú si študenti v rámci obchodnej angličtiny potrebujú rozvíjať, je porozumenie správ. Čítanie odborných textov umožňuje čitateľovi zlepšovať svoje čitateľské zručnosti a osvojiť si potrebnú slovnú zásobu. Okrem toho mu umožňuje držať krok s ekonomickým rozvojom na národnej a medzinárodnej úrovni. Príspevok je súčasťou projektu KEGA realizovaného na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jeho cieľom je ukázať podnetnú individuálnu prácu študentov experimentálnej skupiny Národohospodárskej fakulty s využitím LMS Moodle počas jedného semestra. Pomocou kvantitatívnej analýzy sa zostaví korpus odborných textov z novín a časopisov v anglickom jazyku. Kvalitatívna analýza odhalí preferenciu čitateľov pri výbere tém.

Kľúčové slová: text, čitateľské zručnosti, odborná slovná zásoba, technológie.

str./pp. 75 – 84

Fulltext

DANA BEDNÁŘOVÁ, LENKA KALOUSKOVÁÚSKALÍ JAZYKOVÝCH ROZŘAZOVACÍCH TESTŮ V TERCIÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (PITFALLS OF LANGUAGE PLACEMENT TESTING IN TERTIARY EDUCATION)

Abstrakt: Článek se zabývá využitím rozřazovacích testů ve výuce cizích jazyků v terciárním vzdělávání, zejména na vysokých školách. Popisuje nejčastější typy v praxi užívaných rozřazovacích testů a jejich specifika. Seznamuje s tvorbou a využíváním elektronických rozřazovacích testů na pražské Vysoké škole ekonomické ve vztahu ke konkrétní nabízené výuce německého jazyka..

Klíčová slova: rozřazovací test, výuka cizích jazyků, terciární vzdělávání.

str./pp. 85 – 92

Fulltext

HENRIETA KOŽARÍKOVÁ, VIKTÓRIA VRÁŽELOVÁ - APLIKÁCIA INOVATÍVNEJ METÓDY PRI VÝUČBE OBCHODNEJ ANGLIČTINY (INNOVATIVE METHOD APPLICATION IN TEACHING BUSINESS ENGLISH)

Abstrakt: Učitelia jazykov predstavujú skupinu pedagógov využívajúcu atraktívnosť inovatívnych metód aplikovaných počas výučby. Príspevok je venovaný problematike vyučovacej metódy flipped classroom, pričom pozornosť je sústredená na rozdiely medzi tradičnou a inovatívnou formou, ich pozitíva a negatíva pri výučbe anglického jazyka. Dôraz je kladený na aplikáciu novej metódy počas vyučovania obchodnej angličtiny na univerzite, ako aj na analýzu dát získaných z dotazníkového prieskumu súvisiaceho s názormi a skúsenosťami študentov. Na základe vyhodnotenia je možné konštatovať, že skúsenosti študentov sú značne pozitívneho charakteru.

Kľúčové slová: metóda prevrátenej triedy, tradičná metóda výučby, videonahrávky, domáca úloha.

str./pp. 93 – 100

Fulltext

 

NEWS / SPRÁVY

JOZEF ŠTEFČÍK – VIACJAZYČNOSŤ, JAZYKY A ICH VYUŽITIE POSTREHY ZO STRETNUTIA POLYGLOTOV – POLYGLOT GATHERING 2018

str./pp. 101 – 104

Fulltext

 

REVIEWS / RECENZIE

JÁN KERESTY – VERTANOVÁ, Silvia. 2017. Tezaurus tlmočníka z/do španielčiny. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 232 s. ISBN 978-80-223-4318-3.

str./pp. 105 – 106

Fulltext

KATARÍNA SERESOVÁ – KVAPIL, R. 2018. Akademický jazyk v slovenskom univerzitnom prostredí. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 105 s. ISBN 978-80-225-4545-7

str./pp. 107 – 108

Fulltext

MÁRIA SPIŠIAKOVÁ – KVAPIL, R. 2018. Akademický jazyk v slovenskom univerzitnom prostredí. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 105 s. ISBN 978-80-225-4545-7

str./pp. 109 – 109

Fulltext

DEZIDER KOLLÁR – KVAPIL, R. 2018. Akademický jazyk v slovenskom univerzitnom prostredí. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 105 s. ISBN 978-80-225-4545-7

str./pp. 110 – 110

Fulltext

CELÉ ČÍSLO