ČLÁNOK I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Časopis Lingua et vita je nezávislým a nestranným medzinárodným vedeckým periodikom.

Etický kódex na publikovanie príspevkov vo vedeckom časopise Lingua et vita  je vypracovaný podľa vydavateľstva Elsevier pre publikačnú etiku, vedeckej rady EU a redakčnej rady časopisu.

Redakcia vedeckého časopisu Lingua et vita zodpovedá za dohľad nad všetkými fázami publikačného procesu.

Etický kódex zabezpečuje vedeckú úroveň príspevkov uverejnených v časopise a na jeho základe sa prijímajú opatrenia proti porušovaniu stanovených štandardov.

Za dodržiavanie Etického kódexu sú zodpovedné všetky zúčastnené strany publikačného procesu.

Zúčastnené strany publikačného procesu sú:

 1. autori,
 2. šéfredaktor,
 3. výkonný redaktor,
 4. recenzenti,
 5. vydavateľ. 

 

ČLÁNOK II

ZODPOVEDNOSŤ A PUBLIKÁCIA PRÍSPEVKOV

Časopis Lingua et vita prijíma a publikuje výhradne iba pôvodné, doposiaľ nepublikované príspevky, ktoré sú vlastným dielom autorov, ktorí ich na uverejnenie v časopise predkladajú. Autori príspevkov vedecky či pedagogicky pôsobia v zodpovedajúcich oblastiach zamerania časopisu.

Autormi príspevkov časopisu Lingua et vita môžu byť:

 1. prispievatelia s ukončeným zodpovedajúcim akademickým vzdelaním minimálne na úrovni prvého stupňa vysokoškolského štúdia;
 2. študenti vysokej školy v príslušnom akademickom študijnom odbore, ktorý zodpovedá zameraniu a cieľom vedeckého časopisu Lingua et vita.

V súlade s vyššie uvedeným ustanovením sa automaticky so zodpovedajúcim odôvodnením zamietajú príspevky už preukázateľne publikované a príspevky, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu plagiátu či neoprávneného, respektíve nezákonného zásahu do autorského práva podľa autorského zákona v platnom znení.

Informácie pre autorov zverejnené na webovej stránke časopisu sú záväzné. Uprednostňovanie cudzích jazykov v príspevkoch je vítané.

Zodpovednosť za dodržanie všetkých nevyhnutných predpokladov a požiadaviek kladených na príspevky publikované v časopise nesú:

 1. odborní garanti z radov členov redakčnej rady a redakčného okruhu časopisu za konkrétne prierezové sekcie vo vzťahu k vedeckej stránke príspevkov,
 2. šéfredaktor za vedenie redakčnej rady a publikačného procesu,
 3. výkonný redaktor za formálnu stránku príspevkov a uplatneniu metodologických, analytických a štatistických otázok v príspevkoch,
 4. autori príspevkov za obsah, gramaticko-štylistickú úroveň a jazykovú čistotu svojich príspevkov.

Publikácia príspevkov v časopise sa uskutočňuje výhradne bez akéhokoľvek nároku prispievateľov na autorský honorár.

Predloženie príspevkov na publikáciu posudzuje redakcia časopisu ako prejav vôle autorov, ktorým autori vedome a dobrovoľne súčasne:

 1. prejavujú svoj súhlas s uverejnením predloženého príspevku v časopise;
 2. potvrdzujú, že príspevok je ich pôvodným, doposiaľ nepublikovaným dielom;
 3. potvrdzujú svoj súhlas s uvedením ich pracoviska a kontaktnej e-mailovej adresy v rámci svojho príspevku.

 

ČLÁNOK III

RECENZNÉ KONANIE

Posudzovanie zaradenia príspevkov na publikáciu v časopise Lingua et vita sa uskutočňuje nezávisle a nestranne na základe obojstranne anonymného recenzného konania uskutočňovaného členmi redakčnej rady časopisu a v odôvodnených prípadoch tiež uznávanými odborníkmi pôsobiacimi v zodpovedajúcich oblastiach.

Zápis o výsledkoch recenzného konania sa vykonáva a archivuje na štandardizovaných formulároch.

Súhrnnú informáciu o výsledku recenzného konania, spolu s usmernením o ďalšom postupe dostanú predkladatelia príspevkov prostredníctvom e-mailovej odpovede bezodkladne po doručení vyhotovených recenzných posudkov redakcii časopisu a záverečnom posúdení výsledkov recenzného konania redakčnou radou.

Príspevky sa so zodpovedajúcim písomným odôvodnením automaticky zamietajú v nasledovných prípadoch:

 1. autor príspevku preukázateľne nemá ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo nie je študentom v študijnom odbore súvisiacom so zameraním a cieľmi časopisu Lingua et vita;
 2. príspevok preukázateľne nezodpovedá minimálnym štandardom a štandardným kritériám vedeckej etiky, ktoré sa kladú a sú všeobecne vedeckou verejnosťou a vedeckou obcou uznávané vo vzťahu k príspevkom danej kategórie (štúdie, eseje, recenzie publikácií, informácie alebo správy), či už z hľadiska rozsahu, náplne, metodologických východísk, použitej metodológie, a podobne, ako aj z hľadiska správneho, úplného a vedecky korektného uvádzania všetkých použitých bibliografických odkazov.

 

ČLÁNOK IV

POVINNOSTI AUTOROV

Autori článkov majú povinnosť používať objektívnu argumentáciu a objektívne výsledky vedeckého výskumu. Údajová základňa vedeckého výskumu má byť prezentovaná presne.

Vedecké štúdie musia byť dostatočne podrobné a použité odkazy musia čitateľom umožniť ich prácu objektívne reprodukovať.

Autori príspevkov môžu byť požiadaní, aby poskytli zdrojové údaje použité v štúdiách a článkoch pre potreby redakčnej kontroly, a ak je to možné, autor by mal uchovávať použité údaje primerane dlhý čas po zverejnení článku, ktorý z nich vychádza.

Zavádzajúce, alebo vedome nesprávne vyhlásenia sa považujú za neetické správanie a sú neprijateľné.

Autori sú povinní overiť si, že predkladajú pôvodné dielo, a pokiaľ použili pri práci pramene iných autorov, musia ich správnym spôsobom citovať.

Plagiátorstvo vo všetkých svojich formách predstavuje neetické správanie a je neakceptovateľné. Plagiátorstvo má mnoho foriem vrátane prezentácie cudzieho rukopisu ako vlastného, opísanie a parafrázovanie väčších častí prác iných autorov bez citácie, až po privlastňovanie si výsledkov výskumu iných autorov.

Považuje sa za neprípustné, aby autor publikoval rukopisy popisujúce v podstate rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo v primárnej publikácii.

Odoslanie rovnakého rukopisu do viacerých redakcií časopisu sa považuje za neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

V článku musí byť vždy uvedená správna a úplná citácia prác iných autorov. Informácie získané dôverným spôsobom nesmú byť použité bez výslovného písomného súhlasu autora týchto dokumentov, resp. nositeľa vlastníckych práv k nim.

Ak autor odhalí závažnú chybu alebo nepresnosť v jeho vlastnej publikovanej práci, je povinný bezodkladne o tom informovať redaktora časopisu alebo vydavateľa a spolupracovať s redaktorom na stiahnutí článku z procesu jeho výroby, resp. pri zverejnení opravy článku.

Ak sa redaktor alebo vydavateľ dozvie od tretej strany, že publikovaná práca obsahuje závažné chyby, je povinnosťou autora, aby na výzvu redaktora článok bezodkladne stiahol z výroby, alebo ho opravil, prípadne poskytol redakcii dôkazy o správnosti pôvodných záverov článku.

Autor, ktorý žiada uverejniť svoj príspevok v časopise Lingua et vita, je povinný elektronicky doručiť redakcii:

 1. príspevok na publikovanie upravený v zmysle požiadaviek na úpravu príspevkov v časopise Lingua et vita,
 2. podpísané vyhlásenie o originalite príspevku a jeho nepublikovaní v iných periodikách v minulosti a v budúcnosti,
 3. autorskú zmluvu.

V prípade, že autor nepredloží žiadané dokumenty v zmysle bodu 12 článku IV, výkonný redaktor nezaradí jeho článok do recenzného konania a článok nebude v časopise publikovaný

 

ČLÁNOK V

POVINNOSTI REDAKTOROV

O zaradení článkov do jednotlivých čísiel vedeckého časopisu Lingua et vita rozhoduje redakčná rada časopisu, ktorá pri tom vychádza z posudkov recenzentov a ďalších podkladov získaných od výkonného redaktora.

Pri validácii daného článku a jeho významu pre výskumných pracovníkov a čitateľov sa výkonný redaktor riadi pravidlami redakcie.

Výkonný redaktor sa pri svojej práci môže radiť a spolupracovať s inými redaktormi a recenzentmi.

Výkonný redaktor pracuje s rukopismi z hľadiska ich obsahu a kvality bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, štátnu príslušnosť alebo politické názory autorov.

Výkonný redaktor ani nikto z redakcie vedeckého časopisu Lingua et vita nesmie sprístupniť žiadne informácie o predloženom rukopise žiadnym subjektom okrem korešpondujúceho autora, recenzentov, potenciálnych recenzentov, členov redakčnej rady a vydavateľa.

Nepublikované údaje uvedené v predloženom rukopise nemôžu byť použité vo vlastnom výskume výkonného redaktora bez výslovného písomného súhlasu autora.

Zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného procesu sa považujú za dôverné a nemôžu byť použité na získanie osobnej výhody.

Neetické správanie pri publikovaní v časopise prešetruje redakčná rada časopisu a vydavateľ.

 

ČLÁNOK VI

POVINNOSTI RECENZENTOV

Recenzent pomáha redaktorovi a redakčnej rade vedeckého časopisu Lingua et vita pri redakčnom rozhodnutí o publikovaní alebo zamietnutí príspevku.

Pripomienky recenzenta pomáhajú autorovi vylepšiť článok.

Recenzia je neoddeliteľnou súčasťou formálnej vedeckej komunikácie.

Recenzentov oslovuje výkonný redaktor z rady členov redakčnej rady, prípadne z radov odborníkov mimo pôsobnosti redakčnej rady a fakulty univerzity na základe predchádzajúceho rokovania v rámci zasadania redakčnej rady časopisu.

S každým rukopisom obdržaným na recenzovanie musí recenzent zaobchádzať ako s dôverným materiálom. Rukopis nesmie nikomu ukázať, ani o ňom nesmie diskutovať s nikým iným, okrem výnimky udelenej výkonným redaktorom časopisu Lingua et vita.

Recenzia musí byť vypracovaná objektívne a doručená výkonnému redaktorovi načas a bezodkladne.

Osobná kritika autora je neprípustná.

Recenzenti vyjadrujú svoje názory odborne jasne, zrozumiteľne a primerane ich podporujú argumentmi.

Recenzenti vyznačia v recenzii údaje a informácie, ktoré autor nesprávne citoval, resp. necitoval. Akékoľvek vyhlásenie, že údaje alebo argumenty boli už predtým publikované, je potrebné náležite zdokumentovať.

Recenzent upozorní výkonného redaktora v prípade zásadnej podobnosti alebo prekrývania medzi posudzovaným rukopisom a akejkoľvek inej publikovanej štúdie, ktorých si je vedomý.

Nepublikované informácie obsiahnuté v predloženom rukopise nesmú byť použité v recenzentovom vlastnom výskume bez výslovného písomného súhlasu autora. Zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného pokračovania sa považujú za dôverné a nesmú sa použiť na získanie osobnej výhody recenzenta.

Ak recenzent pri hodnotení príspevku zistí, že môže prísť ku konfliktu záujmov, vyplývajúceho z konkurenčných alebo iných vzťahov s autormi príspevkov, oznámi to výkonnému redaktorovi, ktorý v spolupráci s redakčnou radou rozhodne o ďalšom postupe recenzného konania.