Moderná veda a technika prispieva k neustálemu rozširovaniu jednotlivých odborov, čo má za následok neustály nárast poznatkov, vedomostí, terminológie i empírie. Vzhľadom na skutočnosť, že v posledných rokoch zaznamenávame neustále sa zvyšujúci dopyt po odborníkoch, pre ktorých je samozrejmosťou ovládanie cudzích jazykov, dostáva sa téma výučby cudzieho jazyka stále viac a viac do popredia záujmu. Táto problematika je v našich vzdelávacích inštitúciách neustále rozpracúvaná a diskutovaná. Vyžaduje si totiž špeciálnu prípravu, neustále štúdium a získavanie skúseností a zručností (predovšetkým komunikatívnych) v cudzích jazykoch. Riešenie problému prináša v súčasnosti aplikovaná jazykoveda (ale aj didaktika), ktorá je definovaná viacerými autormi z rôznych uhlov pohľadu. Spoločné pre všetky definície je prepojenie viacerých disciplín a orientovanie sa na prax. Rozlišuje sa tu aplikovaná teória komunikácie a aplikovaný jazyk. Do oblasti aplikovanej komunikácie patrí napr. teória a prax ústnej komunikácie, funkcia textu v rôznych komunikatívnych situáciách, teória a prax elektronického spracovania textu. Do oblasti aplikovaného cudzieho jazyka patrí teória a prax použitia jazyka v rôznych špecializáciách, teória a prax odborného a umeleckého prekladu, porovnávacia jazykoveda, lexikografia, didaktika a iné.

V súčasnosti evidujeme množstvo čiastkových problémov, ktoré musíme postupne riešiť v súlade s rozvojom vedeckých poznatkov vo svete. Najnovšie poznatky z jednotlivých vedných disciplín je potrebné uvážlivo prehodnocovať, predovšetkým z hľadiska možností ich adaptácie a aplikácie na podmienky výučby u nás v súčasnosti, a to nielen v oblasti teoretického skúmania, ale predovšetkým hľadať možnosti ich aktuálneho realizovania vo vyučovacej praxi. A práve o toto sa v časopise Lingua et Vita usilujeme. Vo výskumnom zámere a pokrytí vedeckého časopisu sú zastúpené rôzne lingvisticky a interkultúrne orientované roviny a pozornosť sa venuje aj viacerým štylistickým aspektom cudzojazyčného textu, ale tiež aj aktuálnym sociálnokomunikačným okolnostiam fungovania a dynamiky interkultúrnej komunikácie, translatológie, literárnej vedy, reálií a didaktiky. Prezentované poznatky, východiskové empirické skúsenosti, ako aj výskumy a ich výsledky sú zamerané univerzálne a interdisciplinárne.

Prvoradou úlohou vedeckého časopisu je zabezpečiť dostatočný priestor na výmenu názorov a praktických skúseností z oblasti výučby jazykov a interkultúrnej komunikácie.

Časopis Lingua et vita, ktorý vychádza na FAJ EU v Bratislave v roku 2012, má ambície stať sa vedeckým fórom všetkých prispievateľov zo Slovenska i zo zahraničia, ktorí sa venujú teoreticky i prakticky otázkam výučby cudzích jazykov. Chce ponúknuť priestor na publikovanie názorov, výmenu informácií a diskusií k aktuálnym otázkam súčasných moderných jazykov vyučovaných na Ekonomickej univerzite v Bratislave, a to v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine, ruštine a v slovenčine. Zároveň chce vyplniť priestor v oblasti didaktiky cudzích jazykov – domnievame sa totiž, že vedecký časopis s takým širokým didakticko-lingvistickým záberom (orientovaným predovšetkým na odborné jazyky) v siedmich jazykoch na Slovensku v súčasnosti chýba.